Vyhlášení výsledků průzkumu Odolná firma roku 2022, které pořádala Asociace rodinných firem ve spolupráci s Raiffeisenbank jako hlavním partnerem, proběhlo 22. září 2022. Průzkum si klade za cíl popsat jednotlivé atributy odolnosti a zjistit jestli, a v jakých oblastech, jsou české rodinné firmy odolné. Ze 105 firem bylo podle výsledků nejodolnějších pět rodinných firem.

Nejodolnějšími firmami roku 2022 jsou:
JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.
CENTES, spol. s r.o.
SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
B R U S I V O spol. s r.o.
AGD PRINT s.r.o.

„V době přicházející ekonomické a energetické krize je odolnost jedním ze základních předpokladů a pilířů pro úspěšné pokračování života rodinných firem. V dnešním turbulentním světě je nutné odolnost pěstovat a dále prohlubovat. Výsledky průzkumu jsou základem pro zhodnocení celkové odolnosti a připravenosti českých rodinných firem na časy budoucí,“ řekl Jan Pavelka, advokát a předseda Asociace rodinných firem.

„Vysoká míra nejistoty, pramenící z nečekaných externích vlivů, výkyvů tržních podmínek a obtížné predikce budoucího vývoje, klade nároky na odolnost firem, na schopnost vytvářet rezervy i na schopnost a ochotu připravovat možné alternativy a přizpůsobovat se novým tržním podmínkám. Z průzkumu, ale i našich vlastních zkušeností, vyplývá, že odolnost rodinných firem je úzce spojena s osobností majitele a současně jeho schopností své vize a strategii sdílet s celým týmem jeho firmy,“ uvádí Václav Štětina, ředitel korporátního bankovnictví Raiffeisenbank, partnera Asociace rodinných firem.

„Průzkum ukazuje nejen obrázek vysoké odolnosti rodinných firem, jako významné části naší ekonomiky, ale současně dává jeho účastníkům unikátní možnost srovnání a dává respondentům možnost identifikovat prostor pro odstranění případných vlastních rezerv a příležitosti pro zvýšení jejich vlastní odolnosti,“ dodal Štětina.

Výzkum probíhal v on-line prostředí od 1. 4. do 14. 8. 2022. Po dobu, kdy byl průzkum aktivní, jej otevřelo 652 potenciálních respondentů. Strukturovaný dotazník o délce vyplnění 30 až 40 minut jich nakonec vyplnilo 105. Ty následně hodnotila odborná porota.

Výsledky průzkumu

Důvodem vzniku rodinných firem je nejčastěji znalost oboru a většinou jsou zapojeni 2-4 rodinní příslušníci. Většina rodinných firem má roční obrat do 50 milionů korun.

Jako své silné stránky jmenují rodinné firmy nejčastěji vytrvalosti, loajalitu a pracovitosti, za své slabé stránky považují nedostatek lidských zdrojů. Data vyplynula z dotazování Asociace rodinných firem v rámci průzkumu Odolná firma roku 2022.

Firmy s vnitřním rodinným uspořádáním jsou na trhu odnepaměti, důvody jejich vzniku se ale liší. Jako impuls vzniku uvedlo nejvíce rodinných firem (67 %) znalost daného oboru, pro 35 % firem to byla mezera na trhu a pouze pro 11 % tradice.

Více než třetina rodinných firem vznikla v roce 1989.

V nadpoloviční většině rodinných firem jsou do podnikání aktivně zapojeni 2 až 4 členové rodiny. Nejvyšší počet rodinných příslušníků byl v rámci průzkumu 11, průměrný počet je 3,21. V 37 % případů spravuje firmu druhá generace a 22 % respondentů chystá předání do 5 let.

Celkem 38 % rodinných firem má obrat do 10 milionů korun, 33 % do 50 milionů korun. V 93 % případů má nejvyšší podíl na obratu Česká republika, ale 42 % společností eviduje tržby i v zemích Evropské unie, především v Německu a na Slovensku.

„Tento fenomén přichází stále častěji díky předávání vedení firmy na mladší generaci. Ta totiž nevnímá jazykovou bariéru, nemá problém vyhledávat nové obchodní partnery, a to i prostřednictvím on-line technologií, s využitím digitalizačních trendů a ´datové inteligence´,“ doplnil Štětina.

Zaměření se přitom různí. Nejčastěji se jedná o služby, které provozuje 51 % rodinných podniků v oboru gastronomie, cestovního ruchu nebo oprav a servisů. Ve výrobním sektoru podniká 41 % firem, nejčastěji ve strojírenství, dřevozpracujícím průmyslu a potravinářství.

Mezi konkurenční výhody patří podle respondentů nejčastěji socio-emocionální bohatství, tedy vytrvalost, spolehlivost, loajalita nebo kvalita. Na slabých stránkách se firmy nejčastěji shodují v oblasti lidských zdrojů, a to na jejich nedostatku, neochotě se vzdělávat a vysoké fluktuaci.

Většina rodinných firem dá spíš na osobní dojem než na marketing. 53 % firem nemá marketingového specialistu a tuto roli zastává někdo ze společnosti jako vedlejší. 16 % vlastního marketéra má a 18 % marketing vůbec nevyužívá.

Klíčovým aspektem odolnosti je pro firmy oblast vize a strategie. Více než polovina firem má jasně stanovenou vizi, misi i hodnoty svého podnikání.

Více než třetina respondentů uvedla, že označení rodinná firma má pozitivní dopad na obchod a obchodní příležitosti a více než třetina majitelů rodinných firem realizuje finanční, organizační nebo restrukturalizační změny s cílem zvýšit svoji odolnost prostřednictvím investic. 41 % rodinných firem pak chystá investice, které zlepší udržitelnost a umožní jí ESG reporting.

Na situaci kolem covidu a omezení podnikání nebylo připraveno 69 % rodinných firem, ale situace je zásadně nepostihla především díky jejich flexibilitě a schopnosti změnit zavedené postupy a procesy. Zatímco některým odvětvím přinesla pandemická krize ztrátu a zastavení rozvoje, pro dvě třetiny respondentů byla příležitostí pro růst a rozvoj.

„V době přicházející ekonomické a energetické krize je odolnost jedním ze základních předpokladů a pilířů pro úspěšné pokračování života rodinných firem. Více než dvě třetiny jich hodnotí svoji odolnost na stupnici 4-5, což svědčí o zdravém a vysokém sebevědomí a důvěře v dlouhodobý podnikatelský úspěch,“ uzavřel Pavelka. (pel)