HARMONICKÁ

OBEC


Harmonická obec je taková obec, na jejímž území existují harmonická sousedství. Je to obec, v níž občané mohou žít na bázi harmonického spolužití.

Harmonická sousedství jsou jedním z cílů projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ.


VÝHODY PROJEKTU HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ & HARMONICKÁ SOUSEDSTVÍ

PRO OBCE

 • Projekt HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ motivuje ke stěhování do menších obcí v ČR tu část obyvatel, která akcentuje plně harmonické spolužití se sousedy a preferuje přátelské vztahy v menší komunitě.
 • Přináší do obcí nové standardy spolužití, které dlouhodobě pomohou ke zlepšování vztahů v obci – do jedné sousedské komunity jdou spolu bydlet lidé, kteří se dopředu znají a které spojuje nekonfliktnost, maximální ohleduplnost a touha po plně harmonickém spolužití.
 • Obcím projekt zajistí příchod nových občanů, kteří zaručují sousedsky ohleduplné a společensky zodpovědné chování.
 • Obce získají vyšší příjmy z daní za nové obyvatele: členství v projektu je podmíněno vytvořením trvalého pobytu na území obce.
 • Obyvatelé nového harmonického sousedského společenství v obci jsou zakotveni v pevně sdílených hodnotách slušnosti, maximální ohleduplnosti, pracovitosti, neagresivity a komunitní výpomoci.
 • Obcím projekt pomůže získávat nové kvalitní občany s reálnou možnosti dopředného výběru osob a tedy zárukou toho, že se do obce přistěhují pouze lidé akcentující harmonické spolužití, tj. občané s jasně definovaným pozitivním hodnotovým a morálním kreditem.
  • Do obce se prostřednictvím projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ „vyfiltrují“ jen občané důsledně dodržující pravidla harmonického spolužití.
 • Projekt na území obce významně přispěje ke zlepšení harmonického soužití obyvatel: nové harmonické sousedství se stane pozitivním příkladem, což povede k trvalé kultivaci sousedského prostředí v dané obci.
 • Vytváření nové, specifické komunity lidí spřízněných společnými a sdíleným hodnotami, jako je odmítání agrese, preference harmonického spolužití a přátelská spolupráce v rámci celé obce. Vzniká tak potenciál sloužit i jako příklad pro občany v celé ČR.
 • Projekt zlepšuje image každé zúčastněné obce, která se může stát pozitivním příkladem pro jiné obce v ČR.
 • Principy projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ zásadně pomáhají předcházet sousedským sporům, rozepřím či konfliktům; přinášejí impulz pro zlepšení občanského sousedského soužití v obci.
 • Současně se obec díky projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ, respektive novým harmonickým sousedstvím (HARSO) stane atraktivnější pro příchod dalších nových obyvatel (mimo pojednávaný projekt), kteří také preferují harmonické vztahy se sousedy a tedy bydlení v „dobré obci“.
 • Projekt tak může být faktorem, jež napomůže k záchraně nejmenších obcí, jež se potýkají s úbytkem/nedostatkem obyvatel a nízkými příjmy.
 • Představuje potenciál pro systematické vytváření nového pilíře rozvoje a prosperity venkova, respektive (typicky) menších obcí v ČR.
 • Jedním z cílů je ukázat a prezentovat výhody života na venkově: prokázat, že moderní doba už ke kvalitnímu a současně ekonomicky úspěšnému životu nevyžaduje bydlet ve (velkém) městě či v jeho blízkém okolí.
 • Pro rozvoj menších (případně i odloučených) obcí je nutné hledat a nacházet nové, dostatečně silné motivace, zajímavý rámec a další parametry, jež přilákají nové obyvatele ke stěhování z měst na venkov, tedy například v rámci projektu HARMONICKÉHO SPOLUŽITÍ
  • k tomu však nestačí pouze (neurčité) dotace obcím: je potřeba potenciálním novým obyvatelům nabídnout něco emocionálně zajímavějšího, jako jsou například výhody projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ.
 • Projekt má rozvojový potenciál pro venkov a přispívá k nastartování procesu deurbanizace České republiky
  • projekt je nositelem a lídrem konceptu deurbanizace: ukazuje nový trend života a rozvoje bydlení v podobě deurbanizované a decentralizované společnosti.
 • Vytváření zajímavých životních podmínek v obcích v rámci projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ může napomoci k řešení bytové krize, která je typická zejména pro větší města.
 • Zapojení obce do projektu může zvýšit hodnotu, respektive kvalitu života v obci jako celku
  • Hodnota a kvalita obce (a života v obci) nespočívá pouze v občanské vybavenosti, architektuře, modernosti staveb či jejich technické vybavenosti.
  • Hodnota/kvalita obce tkví zejména v kvalitě soužití mezi obyvateli – v tom, zda v obci panuje harmonie, zda jsou k sobě lidé ohleduplní, zda jsou ochotni si pomáhat, spolupracovat, apod.
 • Podstatným a spojujícím akcentem je posilování místních komunit a lokální sounáležitosti v souladu s principem evropského konceptu „Evropa regionů“, respektive evropského principu subsidiarity.
 • Projekt HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ má díky silnému synergickému propojení s vlastními médii zajištěnu mediální komunikační podporu, z níž pro svůj další rozvoj mohou těžit i obce, jež se do projektu aktivně zapojí.
 • Pozitivní mediální publicita obce, plynoucí ze zapojení do projetu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ, přiláká další zájemce o trvalý pobyt.
 • Obce, které projekt podpoří nebo se do projektu aktivně zapojí, mají tímto zaručenou pozitivní mediální publicitu.
 • Projekt HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ je zastřešovaný iniciativou ORGANIZACE HARMONICKÉHO SPOLUŽITÍ (OHAS).
 • Mediálně je projekt zaštiťován deníkem ČESKO1.

Kontakt: info@harmospol.cz


KOMPLEXNÍ INFORMACE O PROJEKTU HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ ZDE.