Projekt

HARMONICKÉ

SPOLUŽITÍ


                     Motto: „Sousedy si člověk musí vybírat.“


 

1/ PROJEKT HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ PŘINÁŠÍ:

 • Nový model bydlení určený těm, kdo si přejí žít ve skutečné a důsledné harmonii s co nejširším okolím.
 • Garantovaně harmonické bydlení pro ty, kdo chtějí žít výhradně ve stylu harmonického spolužití a harmonické spolupráce se svým okolím, tvořeným harmonickým společenstvím obyvatel se stejně harmonickým pohledem na bydlení, tj. preferujících bydlení bez negativního vlivu vnějších disharmonických elementů, bez jakýchkoliv sousedských agresí, apod.
 • Členové projektu získají za zvýhodněných podmínek harmonické pozemky pro své harmonické domy k bydlení na bázi vzájemné spolupráce v rámci harmonického společenství sousedů a harmonického partnerství s obcí, která podporuje rozvoj harmonického spolužití.

 

2/ PROJEKT HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ VYCHÁZÍ Z TĚCHTO PŘEDPOKLADŮ:

 • Skutečná kvalita harmonického, objektivně kvalitního bydlení je definována okolím domu a lokalitou.
 • Stěžejním aspektem kvalitního bydlení je harmoničnost okolí domu, respektive širší lokality a úroveň/stupeň harmonického spolužití mezi obyvateli v této lokalitě.

(Ilustrační foto).


 

3/ CÍLE A PŘÍNOSY PROJEKTU HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ:

 • Cílem projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ je organizovat pro členy projektu cenově dostupné a plně harmonické bydlení v takovém uspořádání, kdy v jedné lokalitě/místě (harmonické sousedství), případně v (bytovém) harmonickém domě či ve čtvrti bydlí výhradně obyvatelé, kteří bezvýhradně dodržují pravidla harmonického spolužití, založená na principech maximální ohleduplnosti, slušnosti a neagresivity.
 • Za tímto účelem chce projekt propojovat a sdružovat zájemce o harmonické, agresemi nerušené, sousedsky přátelské bydlení & koordinovat aktivity obyvatel, kteří chtějí bydlet na principu harmonického spolužití s okolím.

»»»

 • Projekt HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ se vyznačuje akcentem na maximální soukromí a ohleduplnost vůči okolí. Harmonické spolužití je základním společným a propojujícím zájmem členů bydlících v nových harmonických sousedstvích (HARSO).
 • Hlavním cílem jsou garantovaně přátelské, respektive harmonické vztahy se sousedy a s širším okolím, které všem přinášejí plně harmonické bydlení na bázi harmonického spolužití.
 • Záměrem je zajistit harmonické bydlení. Projekt směřuje k tomu, aby účastníkům zajistil KOMPLEXNÍ HARMONII spojující garantovaně harmonické spolužití mezi sousedy a harmonii s přírodou (potažmo širším okolím).

»»»

 • Smyslem projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ je vytvářet takové modely spolužití mezi lidmi – sousedy, jež budou založeny na ohleduplnosti, harmonické spolupráci a harmonickém spolužití a budou toto vše garantovat v rámci jejich harmonického bydlení.
 • Projekt je typicky, nikoliv však výhradně, založen na (se)stěhování zájemců o harmonické spolužití (respektive harmonické bydlení) do harmonických sousedství v harmonických lokalitách, respektive na harmonických pozemcích na území ČR.

»»»

 • Pro obce, jež se zapojí do projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ, povede vytvoření harmonického sousedství (HARSO) na území obce k přistěhování nových občanů, kteří budou zaručovat sousedsky ohleduplné a společensky zodpovědné chování a s tím související harmonický rozvoj celé obce.
  • Obce získají vyšší příjmy z daní za nové obyvatele s trvalým pobytem na území obce.
  • Projekt má silný rozvojový potenciál pro venkov, neboť přispívá k nastartování procesu deurbanizace v ČR.

»»»

 • Smyslem projektu není dosažení harmonie bydlení izolovaně od jiných obyvatel
  • Projektu nejde „jen“ o to pomoci lidem zbavit se jejich dosavadního – pro mnohé – neuspokojivého přežívání v bytě s agresivními sousedy, na rušné a emisemi znečištěné ulici, ve městě u magistrály či dálnice, s hlučnými letadly nad hlavou či vlakovou tratí u domu.
  • Projekt nesměřuje k tomu, aby lidem pomáhal dostat se z nevyhovujícího prostředí do zcela izolovaného bydlení mimo civilizaci…
  • … Stejně tak důsledně jde projektu o zajištění bydlení a spolužití v harmonii mezi lidmi, o garantovaně harmonické spolužití mezi sousedy, mezi co nejširší okolní sousedskou komunitou harmonického společenství.

»»»

 • HARMONICKÝ POZEMEK (HARMONICKÁ LOKALITA) pro HARMONICKÝ DŮM klade primární akcent na „superklid“ pozemku: definičním znakem je absence vnějších agresí (absence hlukové agrese, chemické agrese, vizuální agrese apod.). Jedná se o pozemek v harmonickém okolí bez hlukových, emisních (chemických), vizuálních či jiných rušivých vlivů.
  • Vizuální harmonie pozemku znamená, že dům alespoň z části svého pozemku umožňuje nerušený, harmonický výhled do přírodního prostředí, do lesa, do parku, do krajiny, apod.
  • Pro podstatnou část domu na harmonickém pozemku musí být eliminován vliv ulice, silnic, okolních domů, a jiných reálně či potenciálně rušivých vlivů.

(Ilustrační foto).


 

4/ VÝCHODISKA PROJEKTU HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ:

a) Současná situace v bydlení připomíná „sousedskou ubytovací loterii“. Občané typicky bydlí ve svých bytech a domech, aniž (by) si zde mohli dopředu vybrat své sousedy (ať už v okolních bytech či domech).

  • Lidé si kupují/staví byty/domy tzv. „naslepo“ – nemohli či nemohou (respektive ani nechtějí!) dopředu ovlivnit výběr spolubydlících v domě, ve čtvrti, v developerském projektu. Sousedé jsou do domů/bytů dosídlováni náhodně.
  • Do bytového domu či do čtvrti rodinných domů se volně, tj. náhodně stěhují obyvatelé, kteří se dopředu vzájemně neznají (neznají vzorce chování sousedů-starousedlíků, potažmo nově příchozích).
  • Nikdo neví, zda jeho sousedé jsou (budou) slušní nebo bezohlední či dokonce agresivní a nepřátelští.

b) Problémem bydlení (typicky, ale nejenom) ve městech je dnes nejenom nedostatek soukromí a další negativní aspekty (blízkost rušné silnice či železnice, letecký provoz nad hustou zástavbou, prašnost, znečištěné ovzduší, letní vedro v „betonové džungli“, dopravní zácpy, obtížné parkování, celková hlučnost města, anonymita, atd.)

  • frustrující mohou být také sousedské disharmonie a spory – sousedé jsou vůči sobě bezohlední, nebo dokonce konají agrese: hlukovou, chemicko-biologickou (zplodiny, odpad, cigaretový dým,…), vizuální (vizuální smog), psychickou (verbální), apod.

c) Fatálním negativním faktorem typického bydlení současnosti je skutečnost, že je v praxi naplňováno rčení „sousedy si člověk nevybírá“;

  • slušní, ohleduplní a neagresivní občané jsou okolnostmi (a náhodou) nuceni žít v sousedství (mimo jiné i) s bezohlednými, agresivními, „nepřizpůsobivými“ a jinak disharmonickými lidmi, kteří ve svém jednání nerespektují obecné zásady spolužití, ani platné domovní řády či obecní vyhlášky.
   • TENTO STAV JE NEPŘIROZENÝ, NELOGICKÝ A NESPRÁVNÝ.

 • Soužití v bytovém domě či v lokalitě/sousedství (v případě rodiny bydlící v samostatném domu) se „sousedy“, které si dotyčný obyvatel nevybral (z důvodu náhodného dosídlování v bytovém domě či v sousedství samostatných rodinných domů), je fakticky jistou formou nesvobody;
  • Tento nepřirozený způsob – systém náhodného dosídlování v bytových domech či v sousedství rodinných domů – je odsouzen k tomu, aby všem spolubydlícím přinášel disharmonii, diskomfort, nepříjemnosti, agrese, vzájemné bezohlednosti a iritující nesoulad. (I když samozřejmě existují i výjimky, kdy výsledky náhodného dosídlování nejsou tragické).

Žít v bytovém/rodinném domě/čtvrti (ulici/sousedství) se sousedy, které si dotyčný předem nevybral (a oni si nevybrali jeho), je zdánlivě neřešitelný problém:

 • z bytu/domu se sice každý může svobodně odstěhovat; jenže nemá sebemenší jistotu, že ve svém příštím bydlení „získá“ lepší sousedy, neboť i sem jsou obyvatelé „dosídlováni“ náhodně, aniž by se dopředu znali; takže po „útěku“ z disharmonického sousedství se dotyčný může ocitnout v ještě horší situaci – v komunitě s ještě méně slučitelnými vzorci chování obyvatel;
 • úřední/právní vynucování ohleduplnosti u sousedů-agresorů je zdlouhavé a s nejistým výsledkem; snaha o řešení situace pokojnou/smírnou cestou s bezohledným sousedem nemusí vést k cíli a mnohdy je marná
  • bezohledného souseda nelze jednoduše změnit vydáním soudního příkazu, přijetím obecní vyhlášky ani novým paragrafem v zákoně
  • pokud je někdo svou podstatou (vzorci chování, mentalitou) bezohledný, neslušný a bezcharakterní, zůstane takovým většinou už navždy…

d) Přetrvávající tristní stav však není objektivně nevyhnutelný: není důsledkem toho, že by stát/obce/legislativa nařídily/uzákonily/vynucovaly „dosídlovací“ povinnost spočívající v tom, že slušní a ohleduplní lidé musí povinně v jedné lokalitě či v jednom domě bydlet s bezohlednými či nepřizpůsobivými sousedy.

e) Přitom, za řešení v rámci konceptu harmonického spolužití nelze považovat útěk obyvatel z měst na „samoty“ (solitérní dům lokalizovaný „mimo civilizaci“, izolovaný od společnosti), k němuž se řada lidí nespokojených se svým – typicky městským – bydlením uchyluje,

  • takovýto „solitérní“ postup fakticky znamená dobrovolné „vyhnanství“, resp. rezignaci na život ve společnosti.

»»»

  • „Řešení“ typu „absolutně izolované bydlení“ je extrémní přístup, který navíc nelze aplikovat univerzálně:
   • všichni obyvatelé ČR nemohou bydlet na samotách – mimo jiných důvodů to není proveditelné technicky (typický problém: doprava milionů lidí z venkovských samot do zaměstnání ve městech…);
   • překážkou jsou i důvody obecně ekonomické (ekonomika je založena na kooperaci, nikoliv na izolaci a separaci);
   • opomenout nelze aspekt společenský: většina lidí ze své podstaty nechce žít poustevnicky na izolovaných samotách, tedy bez kontaktu a bez spolupráce s jinými lidmi.

»»»

  • Východiskem projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ tedy není odchod do „vyhnanství“ samoty, ani útěk ze společnosti.
   • Smyslem projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ je vytvářet takové modely spolužití mezi lidmi a sousedy, jež budou založeny výhradně na ohleduplnosti, harmonické spolupráci, respektive harmonickém spolužití mezi lidmi; a toto vše budou garantovat.

»»»

f) Řešení problému sousedských disharmonií je otázkou volby:

  • Východiskem je vůle dotčených (agresemi poškozovaných lidí, nespokojených s neharmonickým bydlením) změnit negativní stav.
  • Zásadního zlepšení lze dosáhnout na základě dobrovolného rozhodnutí a „pouhou“ změnou přístupu k vlastnímu bydlení.
  • Disharmonie v bydlení není povinná, ani nevyhnutelná. Sousedy si člověk musí vybírat.
   • Lidé by měli mít reálnou možnost vybírat si své sousedy, neboť vybírat si své sousedy je přirozené. A naopak: nemožnost si sousedy vybírat je stavem nepřirozeným.
  • Logiku dává jen uspořádání, v němž ohleduplní a slušní lidé bydlí v jedné komunitě (lokalitě, části obce, bytovém domě) výhradně se slušnými a ohleduplnými občany.
   • Jen tento typ organizace bydlení je přirozený.
   • Jen takové řešení může (pro účastníky tohoto sousedství) nastolit harmonii a spokojenost s bydlením.

(Ilustrační foto.)


 

5/ NOVÁ ORGANIZACE SOUSEDSKÉHO SPOLUŽITÍ:

 • Cílem projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ je změnit dnešní nepřirozený způsob organizace bydlení a všem zájemcům zprostředkovat přirozené uspořádání, jehož základem jsou garantované plně harmonické vztahy mezi sousedy.
 • Jednou z hlavních konkrétních vizí projektu je spojovat všechny typy harmoničnosti do jednoho bydlení.
 • Smyslem projektu je propojovat zájemce se společným zájmem, tzn. se stejným pohledem na sousedské spolužití, tj. sdružovat osoby preferující harmonii ve spolužití, preferující soukromí a toužící po eliminaci negativ současného bydlení.
 • Skupina lidí spojená zájmem na harmonickém spolužití bude vytvářet harmonické sousedské komunity:

HARMONICKÁ SOUSEDSTVÍ (HARSO)

 • v nichž budou na jednom místě (lokalita, bytový dům, část obce) bydlet vždy jen lidé, kteří vyznávají principy harmonického spolužití, tj. kteří preferují a bezvýhradně dodržují absenci jakýchkoliv agresí mezi sousedy.

»»»

 • Projektu jde o nalezení univerzálního, všeobecně použitelného modelu harmonického spolužití pro nejširší veřejnost. V plánu je nastartování metody použitelné pro každého, kdo touží po harmonickém bydlení, respektive harmonickém spolužití.

»»»

 • Ve startovací fázi projektu prakticky přináší příležitost pro první část zájemců, která touží po harmonickém bydlení a současně si může aktivní krok k praktickému harmonickému spolužití dovolit organizačně, časově, logisticky či pracovně.

»»»

 • Jedním ze záměrů projektu je prakticky uskutečnit pozitivní alternativu k dnešnímu převážně nevyhovujícímu schématu bydlení a vytvořit vzor lepšího způsobu bydlení, tj. vytvořit pro veřejnost v ČR pozitivní názorný příklad modelu funkčního harmonického spolužití, který bude inspirovat další obyvatele toužící po harmonickém bydlení.

  

6/ HARMONICKÉ SOUSEDSTVÍ (HARSO)

 • Do harmonických sousedství (HARSO) se v rámci projektu budou sdružovat lidé, kteří chtějí v praxi naplňovat harmonické spolužití, tedy absenci vzájemných agresí v bydlení;
  • harmonická sousedství jsou homogenní sousedství lidí, propojených maximální úctou k soukromí druhých a maximálním respektem k přání sousedů žít bez jakýchkoliv vnějších agresí
  • lokality budou vždy preferovat a zohledňovat harmonii s přírodou.
 • Cílem projektu je také odstranit anonymitu a izolovanost – v HARSO budou zapojeni lidé, kteří usilují o harmonické spolužití/spolupráci a současně mají zájem o přátelské vztahy (nejenom) s účastníky projektu.

»»»

 • Harmonická sousedství budou typicky vznikat koordinovanou výstavbou (nikoliv výhradně) individuálních rodinných domů (či harmonických bytových vil) ve vybraných lokalitách obcí tak, aby zajišťovaly maximálně harmonické prostředí/okolí a minimalizovaly vliv jakýchkoliv vnějších disharmonických prvků.
  • Půjde o HARMONICKÉ INDIVIDUÁLNÍ RODINNÉ DOMY či HARMONICKÉ BYTOVÉ VILY (souhrnně vždy HARMONICKÉ DOMY), jejichž definičním znakem jsou:
   • maximální soukromí
   • harmonie s přírodou: výhled do krajiny či do vlastní zahrady, ne do okolních domů
   • harmonické spolužití se sousedy, atd.
  • Nemusí však jít výhradně o novou výstavbu harmonických (mikro)čtvrtí individuálních rodinných domů na venkově
   • může se také jednat o nové harmonické bytové domy či speciální řadové domy
   • může jít rovněž o koordinované sestěhování účastníků projektu do již existujícího (-ch) domu (-ů) v klidné (harmonické) části obce (tj. včetně měst), apod.
  • HARSO budou v rámci možností maximálně chráněny před disharmonickým okolím – půjde však vždy „jen“ o „kompaktní sousedství“ vhodně zasazené do okolí, nikoliv o formálně-právní separaci, tj. o fyzicky uzavřené komplexy domů, nepřístupné pro jiné lidi.

»»»

 • Projekt, respektive konkrétní HARSO může být realizováno v lokalitách s horší dopravní dostupností do měst/center: může pak být vhodné spíše pro osoby s možností homeworkingu, respektive pro ty, kdo nemusejí každý den dojíždět do zaměstnání.
 • Projekt primárně vychází z premisy zajištění spolupráce s obcemi a možného dosažení dohody s vybranými obcemi na získání cenově dostupných pozemků.
 • Financování bude zajištěno z vlastních zdrojů účastníků (respektive zájemců), s případným využitím crowdfundingu či zapojením investorů / marketingových partnerů, apod.
 • Smyslem projektu není generování zisku pro organizaci či pro účastníky projektu; smyslem je vytvoření/zajištění nákladově efektivního harmonického bydlení pro účastníky sdružené v projektu.
 • Účastníci projektu mohou díky společnému pořizování (výstavbě) harmonických domů v jedné lokalitě získat další finanční výhody v podobě množstevních slev, nižších cen materiálu a služeb plynoucí z koordinovaného, časově zharmonizovaného postupu.

»»»

 • Ekonomickým přínosem je výhodná investice do pořízení vlastní nemovitosti,
  • jež přinese jednak fyzický a mentální užitek, tj. samotné harmonické bydlení;
  • současně účastníkům zaručí vysoce nadprůměrné zhodnocení investice (dům s vlastním pozemkem v klidné lokalitě s garantovaně harmonickým spolužitím s okolní komunitou je exkluzivním benefitem).

(Ilustrační foto).


 

PILÍŘE HARMONICKÉHO SPOLUŽITÍ V HARMONICKÉM SOUSEDSTVÍ (HARSO):

 • Nepřípustnost vzájemných agresí mezi sousedy:
  • nepřípustnost hlukové agrese
  • nepřípustnost chemicko-biologické agrese (zplodiny ze spalování: oheň, topení; zápach z biologického odpadu, kouření, …)
  • nepřípustnost vizuální agrese (velký tobogán na zahradě, fotovoltaická elektrárna na pozemku, světelný smog, apod.)
  • nepřípustnost fyzické, verbální/psychické či majetkové agrese.
 • Dodržování speciálního KODEXU HARMONICKÉHO SPOLUŽITÍ (komplex konkrétních a praktických závazných pravidel harmonického spolužití v daném HARSO).
 • „Členové projektu, tj. obyvatelé harmonického sousedství, nekonají nic, co by mohlo vadit komukoliv z tohoto sousedství. Konat (externí působení s dopadem na ostatní obyvatele) mohou vždy jen to, s čím souhlasí každý člen harmonického sousedství a jen tehdy, kdy s tím souhlasí každý člen harmonického sousedství.“


 

ŠKODLIVOST HLUKU A PŘIROZENÉ ZAJIŠTĚNÍ OBRANY PŘED HLUKOVOU AGRESÍ

Nadměrný hluk je podle výzkumů spojen s mnoha kardiovaskulárními chorobami i s psychiatrickými problémy. Noční nepřetržitý hluk může vedle narušování spánku vést i k dlouhodobým stresovým procesům v těle. Pokud se tělo dostane do konstantního stresu, nemusí už být schopno vrátit se zpět do klidového stavu.

Místo toho se pak stres kumuluje a může se začít projevovat například systémovým zánětem nebo tzv. oxidačním stresem, tedy stavem, kdy v těle nastává nepoměr mezi škodlivými volnými radikály a antioxidanty, které je neutralizují. To může vést k hypertenzi, ztuhlým cévám a hromadění plaku, dokonce i psychologickým projevům, jako je úzkost či deprese.

Pokud se dané problémy neřeší, mohou vést k dalším potížím a zvyšovat například riziko závažných kardiovaskulárních onemocnění či autoimunitních poruch. Hluk může také způsobovat stresovou reakci.

Hluk během dne bývá velmi obtěžující a často přispívá ke stresu. Když se však objevuje i v noci, může se z něj stát stres chronický, který má neblahý vliv na spánek a na schopnost organismu se vypořádat se stresem a dostat se během noci opět do klidového režimu. A to i ve stavu, kdy okolní zvýšený noční hluk člověka vyloženě nebudí, ale i tak je znatelný.

Účinky hluku na lidské zdraví jsou podle zjištění odborníků mnohem závažnější, než se veřejnost domnívá. Světová zdravotnická organizace v roce 2011 dospěla ve své zprávě k výsledku, že nadměrný hluk související s dopravou je zodpovědný za roční ztrátu v součtu 1,6 milionu let zdravého života mezi lidmi žijícími v západní Evropě.

V roce 2015 zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí zprávu spojující nadměrný hluk z dopravy (osobní a nákladní vozy, vlaky i letadla) s 1,7 milionu případů výskytu hypertenze, dalšími 80 tisíci hospitalizacemi a také 18 tisíci případy předčasného úmrtí na ischemickou chorobu srdeční či mrtvici v Evropě každý rok.

Jedna z „odborných“ rad, jak se bránit před hlukem, se soustřeďuje na blokování hluku či snížení jeho hlasitosti využitím „pomůcek“ typu špuntů do uší, případně formou zesílení zvukové izolace v obydlí ve snaze ztlumit noční hluk a dát lidskému organismu šanci se vyrovnat se stresem.

Cílem projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ je řešit (mj.) problém hluku a to nikoliv nepřirozeným způsobem (jako je život se špunty v uších), nýbrž způsobem přirozeným tak, aby člověk nemusel být nadále psancem, jenž se před vnějším světem a jeho agresemi musí celý život ukrývat se sluchátky na uších či za tlustými zdmi a zabedněnými okny svého obydlí.

 

HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ kontra GLAMPING: ÚNIK Z CIVILIZACE NEVEDE K HARMONICKÉ SPOLUPRÁCI

Za doposud typické řešení zásadních problémů v bydlení (disharmonické a hlučné prostředí, bezohlední sousedé, atd.) je považováno „řešení“, založené na útěku do přírodní samoty mimo civilizaci a tedy do totální izolace před okolím. Řada spoluobčanů řeší problém svého disharmonického bydlení ve městech právě takto: pořizují si izolované solitérní „samoty“, mimo obec, mimo sousedy, „mimo společnost“.

Projekt HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ však nepreferuje samotu, tj. „poustevnické“ bydlení, jako je osamocený dům mimo civilizaci. Smysl vidí v harmonické spolupráci a tedy i v harmonickém „reálném“ spolužití s druhými. Projekt upřednostňuje plnohodnotný život ve společnosti, nikoliv přebývání mimo společnost. 

Projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ nejde o to dosáhnout „klidu“ útěkem do „vyhnanství“ či osamoceným životem na pustém místě ve snaze tím minimalizovat riziko, že bydlení bude konfrontováno a devalvováno bezohlednými či agresivními sousedy.

Cílem projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ je nalézt a zprostředkovat reálné harmonické spolužití vytvořením nových harmonických sousedství a to výhradně s lidmi, kterým nevyhovuje disharmonické prostředí v džungli bezohlednosti a kteří usilují o opak.

 • Naše řešení spočívá v propojení a následně i ve společném bydlení v jednom sousedství s lidmi se stejnými vzorci chování a jednání, kteří preferují ohleduplnost a harmonické spolužití a jejichž cílem je obrana před bezohlednými, potažmo agresivními lidmi.

Občané nemají povinnost žít v sousedství s těmi, se kterými – kvůli jejich bezohlednosti či jiným negativním vlastnostem – v jednom domě či v jedné lokalitě bydlet nechtějí. Lidé ještě stále mají svobodu a reálnou možnost spolužít a spolupracovat výhradně s těmi, u nichž je garantována schopnost harmonického spolužití a harmonické spolupráce.


HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ A GLAMPING

Dnes tolik módní glamping ve všech svých podobách (TYPICKY JDE JEN O BYZNYS MAJITELŮ CHATEK SE ZOUFALSTVÍM A NESPOKOJENOSTÍ OBYVATEL S JEJICH SOUČASNÝM BYDLENÍM) ukazuje primárně na reálnou poptávku po klidu a harmonii mezi částí obyvatel.

Viz jeden z uváděných cílů GLAMPINGU: „Cílem je nabídnout obyvatelům možnost užít si několik dní v naprostém klidu, pokud možno v odloučení od civilizace“.

 • Projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ však nejde o vytváření krátkodobé, několikadenní „glampingové“ iluze klidu, nejde mu o vytváření dvojdenní fikce klidného pobytu mimo civilizaci…
 • Cílem projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ je přinést všem účastníkům trvale klidné a trvale harmonické bydlení (v rámci civilizace, v rámci spolužití se sousedy) a to na neomezeně dlouho dobu!

 

Základní rozdíl mezi glampingem a projektem HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ:

Glamping vytváří (a prodává lidem nespokojeným s jejich aktuálním bydlením) krátkodobou iluzi útěku před nesnesitelnou, stresující a iritující disharmonickou civilizací do samoty, do přírodní izolace, do „necivilizace“.

Přičemž iluze zůstane vždy jen iluzí; nestává se realitou…

Naopak projekt HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ neznamená útěk pryč z civilizace či útěk před civilizací. Znamená přímou cestu do harmonické civilizace, respektive do harmonického společenství, v němž lidé trvale harmonicky spolužijí a spolupracují.

 • Projekt HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ nevytváří iluze, ale přináší trvalé reálně harmonické bydlení bez agresí a sporů. Vytváří trvalé a stabilní bydlení, jehož základem je soukromí, klid a spolupráce s okolní komunitou a to vždy v lokalitách, jež nejsou odloučené od společnosti či od lidské civilizace.


O dalších výhodách harmonického bydlení v rámci harmonických sousedství (HARSO) se dočtete ZDE.


O přínosech projektu HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ a harmonického bydlení pro OBCE se dočtete ZDE. 

 • Zakladatelským a zastřešujícím subjektem projektů „HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ“ (HARMOSPOL), respektive „HARMONICKÁ SOUSEDSTVÍ“ (HARSO) je iniciativa „ORGANIZACE HARMONICKÉHO SPOLUŽITÍ“ (OHAS) ve spolupráci s institutem INOBR (INSTITUT OBECNÍHO HARMONICKÉHO ROZVOJE).
 • OHAS je organizátorem a hlavním koordinačním subjektem projektu.

 PROJEKT A JEHO VEŠKERÉ AKTIVITY JSOU ZAŠTIŤOVÁNY MEDIÁLNÍ PODPOROU DENÍKU  ČESKO1.Projekt HARMONICKÉ SPOLUŽITÍ – KONTAKT:

e-mail: info@harmospol.cz