V prosinci loňského roku byla v Česku očištěná míra nezaměstnanosti 2,7 %. Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v prosinci 75 % a snížil se tak oproti prosinci 2022 o 0,4 procentního bodu. Informoval o tom Český statistický úřad (ČSÚ).

Míra zaměstnanosti mužů činila 81,2 %, u žen 68,5 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 42,5 %, u 30–49 let 83,4 %, u 50–64letých 81,2%.

„V posledním měsíci loňského roku měly zaměstnání tři čtvrtiny lidí v práceschopném věku 15–64 let. Česká míra zaměstnanosti se za posledních deset let zvýšila takřka o sedm procentních bodů, zejména ženy jsou na trhu práce značně aktivnější,“ uvedl Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v prosinci 2,7 %. Meziročně se zvýšil o 0,5 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,3 %, u žen 3,3 %.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,1 %. Oproti prosinci 2022 se snížil o 0,1 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,1 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (70,8 %) o 12,3 procentního bodu.

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce.

ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let.

Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v prosinci 2023 za Česko na úrovni 2,8 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší. (sfr)


Více o tématu čtěte zde:

Nezaměstnanost v ČR vzrostla v prosinci na 3,7 %. Uchazečů je poprvé víc než volných míst

Podle ČSÚ byla v Česku míra nezaměstnanost v listopadu jen 2,6 procenta