Ministerstvo životního prostředí (MŽP) udělilo souhlas k záměru na výstavbu zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) u Opatovic nad Labem. Svůj verdikt úřad odůvodnil tím, že v řízení nebyl zjištěn natolik významný faktor, který by mohl zabránit k vydání souhlasného stanoviska. Pro fáze přípravy, stavby a provozu ministerstvo stanovilo investorovi řadu podmínek.

Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), které plánuje opatovická elektrárna, má zpracovávat 150 tisíc tun odpadu ročně.

Vzniklé teplo by se distribuovalo systémem centrálního zásobování teplem elektrárny, která je dodává do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí. V záměru se počítá s roční výrobou 615 terrajoulů tepla.Ministerstvo stanovilo investorovi, jímž je Elektrárna Opatovice (EOP), řadu podmínek. Vyplynulo to z dokumentu v Informačním systému EIA. Zařízení bude muset respektovat požadavky na nejlepší dostupné techniky (BAT), bude nutné provést měření hluku pro ověření zjištění současné hlukové zátěže nebo aktualizovat rozptylovou studii.

Elektrárna musí zajistit výstavbu všech doprovodných zařízení k technologiím pro snižování emisí síry, oxidů dusíku, dioxinů, rtuti a těžkých kovů, spalovna nesmí překračovat hlukové limity, její plánované parametry ověří zkušební provoz.

Záměr na stavbu ZEVO obyvatelé ze sousedních Opatovic nad Labem dvakrát odmítli v referendu. Elektrárna proto přemístila záměr do jiné části areálu v katastru Čeperky.

I tamní obyvatelé se v září 2022 k plánu v referendu vyjádřili negativně. Obec chce vyhlásit stavební uzávěru v dotčené části svého katastrálního území a připravuje změnu územního plánu, jež má stavbu znemožnit, a také nový územní plán obce se stejným dopadem.

Výše budoucí investice elektrárny se odhaduje na několik miliard korun. Zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2028. (sfr)VÝŇATEK ZE STANOVISKA EIA MŽP

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název záměru: „ZEVO Opatovice“

Kapacita (rozsah) záměru: 150 000 t odpadu/rok

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu: Kategorie I, bod 54 – Zařízení k odstraňování
nebo využívání ostatních odpadů spalováním nebo fyzikálně-chemickou úpravou s kapacitou od
stanoveného limitu (100 t/den)

Umístění záměru:

Kraj:
Pardubický

Obec:
Čeperka

Katastrální území:
Čeperka

Oznamovatel: Elektrárny Opatovice, a.s.
IČ: 275 67 320

Sídlo (bydliště): č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem
Č. j.: MZP/2023/230/91–He
2/15

Ministerstvo životního prostředí na základě § 9a odst. 1 zákona a přílohy č. 6 k zákonu
vydává

SOUHLAS

k záměru „ZEVO Opatovice“.

Zároveň na základě § 9a odst. 1 zákona stanoví následující podmínky pro navazující řízení:

Podmínky pro fázi přípravy záměru:

1. Technické a technologické řešení záměru projednávané v rámci navazujícího řízení o
vydání integrovaného povolení bude respektovat požadavky na nejlepší dostupné
techniky (BAT) vyplývající z platného referenčního dokumentu o nejlepších dostupných
technologiích (BREF). V tomto řízení bude definována technologie nakládání s popelem/
struskou a popílkem s tím, že bude zajištěno oddělené nakládání se zbytky po čištění
spalin; dále bude upřesněn rozsah a četnost monitoringu zejména z hlediska
perzistentních organických látek a toxických kovů (monitorování bromovaných dioxinů
/dále jen „PBDD/F“/ bude prováděno, jakmile budou k dispozici metody, normy a emisní
limity), rovněž bude popsán přístup k výsledkům monitoringu zbytků po čištění spalin.

2. Bude provedeno akreditované (autorizované) měření hluku v chráněných prostorech pro
ověření zjištění stávající hlukové zátěže v posuzovaných bodech dokumentace a pro
následné vyhodnocení v rámci provozu zdroje dle požadavků KHS Pardubického kraje.

3. Bude aktualizována rozptylová studie v souvislosti s upřesněnými výstupními teplotami
spalin a vlhkosti spalin.

4. Bude zpracován projekt ozelenění areálu v souladu s klimatickou studií, která je přílohou
dokumentace.

5. Budou zpracovány podrobné zásady organizace výstavby tak, aby byly maximálně
eliminovány nepříznivé dopady na jednotlivé složky životního prostředí, zejména na
ovlivnění nejbližších nemovitostí a rušení jejich obyvatel.
Podmínky pro fázi realizace záměru:

6. V rámci stavby bude její zhotovitel povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků
produkujících minimum škodlivin ve výfukových plynech, maximálně v množství
odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích.

7. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování
veřejných komunikací zejména betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných
komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí
používat k zakrytí hmot plachty.

8. Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit
apod.).

9. Průběh výstavby bude organizačně a technicky zabezpečen tak, aby byl minimalizován
vliv na okolní obyvatelstvo dle zpracovaných zásad organizace výstavby.
Č. j.: MZP/2023/230/91–He
3/15

10.Bude minimalizována prašnost při výstavbě a demolicích vhodnými technicko –
provozními opatřeními (zkrápění, zaplachtování apod.).

11.Zhotovitel stavebních prací bude povinen používat stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu, jejich hlučnost nesmí nepřekračovat hodnoty stanovené v technickém
osvědčení. V průběhu realizace stavby musí být prováděna taková protihluková opatření,
aby hluk ze stavební činnosti nepřekročil ve venkovním chráněném prostoru staveb
hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č.272/2011 Sb., v platném znění.

12.V době nočního klidu (22.00 – 06.00) nebudou stavební práce (s výjimkou bezhlučných)
prováděny. Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob
označení a zabezpečení stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a
zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště.

13. U instalovaných technologických zařízení nebudou překročeny maximální hladiny hluku
uvedené v hlukové studii.

14.V jarním období roku uvažované výstavby bude provedena aktualizace botanického a
zoologického průzkumu formou ověření výskytu významných druhů rostlin a živočichů
včetně vyhodnocení zásahu do biotopů těchto druhů.

15.Bude zajištěna výstavba všech doprovodných zařízení k technologiím pro snižování emisí
(odsíření, snižování oxidů dusíku, dioxinů (dále jen „PCDD/F“), rtuti a těžkých kovů) tak,
aby jak technicky, tak i kapacitně byly schopny plnit svůj účel.

Podmínky pro fázi provozu záměru:

16.Bude provedeno měření ekvivalentní hladiny hluku ze všech technologických zařízení dle
hlukové studie pro zabezpečení plnění hlukových limitů chráněném prostoru staveb s
vytvořením hlukové mapy celého areálu EOP, a.s.
17.Bude provedeno měření ekvivalentní hladiny hluku v chráněném prostoru staveb (obytné
zástavbě) pro prokázání výsledků hlukové studie na místech vyznačených touto studií.
18.Ve zkušebním provozu budou ověřeny vlastnosti produkovaných odpadů z hlediska
dalšího nakládání s nimi v souladu s platnou legislativou.
19. Na základě výsledků ve zkušebním provozu ZEVO Opatovice bude provedena výstupní
bilance chlorovaných dioxinů (dále jen „PCDD/F“) ze všech toků, tedy z emisí, popílku,
strusky a popela.
20.V případě zveřejnění normy pro odběr a stanovení PBDD/F v emisích bude toto zahrnuto
do pravidelného monitorování emisí.
21. Při zjištění, že dodaný odpad obsahuje rtuť, je nutné zajistit technologii pro kontinuální
měření rtuti a jejích sloučenin v produkovaných emisích od ovzduší.
22. Instalovaná zařízení budou řádně udržována (upevnění krytů, servis ložisek apod.) vč.
tlumičů hluku.
23. Plynové hořáky pro nájezd a odstavování a všechna technologická zařízení budou
pravidelně kontrolována a seřizována tak, aby byly zajištěny minimální emise
znečišťujících látek.
24. Těžká nákladní automobilová doprava, která bude případně zajišťovat dopravu odpadu
do ZEVO Opatovice, bude provozována pouze v denní době, tedy od 6:00 – 22:00 mimo
sobot, nedělí a svátků.
Č. j.: MZP/2023/230/91–He
4/15
Podmínky pro fázi ukončení záměru:
25.Bude zajištěno odstranění stavby v souladu s platnou legislativou.
26.Bude zajištěn konečný monitoring půdy a podzemních vod pro zajištění vyhodnocení
případné nutnosti dekontaminace území.
Odůvodnění:
Řízení bylo zahájeno dne 18.3.2022, kdy bylo ministerstvo oznamovatelem požádáno o zahájení
tzv. zjišťovacího řízení. Z tohoto dílčího řízení vyplynul závěr, že záměr může mít významný vliv
na životní prostředí a bude posuzován podle zákona (1.8.2022). Oznamovateli bylo uloženo na
základě řady relevantních odůvodněných připomínek a požadavků, aby zajistil zpracování
příslušné dokumentace s důrazem na oblasti ochrany veřejného zdraví, ovzduší, přírody, vod a
lesa.
Dne 16.2.2023 obdrželo ministerstvo od oznamovatele příslušnou dokumentaci. Autor Ing. Petr
Mynář a kolektiv.
Tato dokumentace byla následně zveřejněna a především na základě relevantních připomínek
byla oznamovateli vrácena k přepracování (3.4.2023).
Dne 27.7.2023 obdrželo ministerstvo od oznamovatele přepracovanou dokumentaci, která byla
následně zveřejněna. Rovněž k této podobě dokumentace obdrželo ministerstvo řadu námitek,
a to ze strany jediného orgánu státní správy, kterým je Magistrát města Hradec Králové, dále
některých dotčených územně samosprávných celků včetně Obce Čeperka v jejímž obvodu se má
předmětný záměr realizovat a rovněž i části dotčené veřejnosti, podrobně viz níže.
Dne 27.9.2023 se ve věci konalo veřejné projednání ne kterém oznamovatel uvedl, že mj. hodlá
ve stávajícím provozu elektrárny opustit uhlí jako palivo, přejít na plyn a jiná paliva, přičemž
odpady jako palivo považuje za zásadní. Dle jeho názoru se jedná o nejlepší lokalitu pro
vybudování spalovny (ZEVO) v rámci ČR (stávající rozvody CZT, dopravní dostupnost).
Prostřednictvím spalování odpadu by mělo být nahrazeno 150 tis. t uhlí.
Přítomní zástupci veřejnosti a obcí vyjadřovali principiální nesouhlasy (výjimečně plnou podporu)
záměru. Byla zmiňována potřebnost resp. nepotřebnost spalovny, kapacita spaloven a
cementáren v ČR, negativní dopady na recyklaci odpadů, složení pálených odpadů, ukládání
(případně využívání) zbytkového odpadu, využití cementárny v Prachovicích, obavy o kvalitu
ovzduší, problematika dioxinů, z jakých dat bylo vycházeno, zohlednění odrazů hluku, negativní
příklady ze zahraničí, výsledky referenda v Čeperce, kritika Pardubického kraje, nakládání s
odpady v Hradci Králové, ve Vysoké nad Labem, způsoby vytápění bytových domů – centralizace
vs. decentralizace atd.
Ze strany oznamovatele a zpracovatelů dokumentace zde zaznělo, že kapacita spalovny
nadhodnocena není, svážet se má pouze lokální odpad, který nebude možné skládkovat, složení
odpadu bude odpovídat platné legislativě, nebude se dovážet odpad ze zahraničí. Dále zde bylo
uvedeno, že produkce komunálního odpadu roste (370 tis. t/rok), množství skládkovaného
odpadu se nesnižuje, chybí kapacity na energetické využití odpadu, omezený počet lokalit pro
výstavbu obdobných záměrů, v obou krajích není připravován žádný obdobný záměr, třídí se cca
40 % komunálního odpadu, rozdíl mezi běžnou spalovnou a ZEVO – souvislost s vhodností
lokality – centrální zásobování teplem, většina odpadů využívaných v cementárnách nejsou
Č. j.: MZP/2023/230/91–He
5/15
komunálními odpady, v cementárnách se využívají nerecyklovatelné plasty, dosavadní
modernizace elektrárny, odsíření apod., emise a způsob jejich měření budou odpovídat platné
legislativě atd.
Ministerstvo životního prostředí vycházelo při formulování tohoto závazného stanoviska zejména
z dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí včetně všech jejích příloh, autor Ing. Petr
Mynář a posudku výše uvedené dokumentace, autor Ing. Libor Obal.
Zpracovaná dokumentace hodnotí veškeré vlivy, které by mohl předmětný záměr způsobovat.
Posuzovaný záměr je novostavbou spalovny směsného komunálního odpadu o kapacitě 480
t/den (150 000 t/rok). Rovněž lze posuzovaný záměr hodnotit jako energetické využívání
komunálního odpadu. Tepelná energie z provozu má být využívána k výrobě tepla (542 TJ/rok)
a elektrické energie (70,3 GWh/rok). Záměr má využívat roštovou technologii s navazujícím
parním kotlem, pro čištění spalin má být použit řetězec technologických postupů mokrého
čištění. Jedná se o zařízení odpovídající nejlepším dostupným technikám pro spalování odpadu.
Na základě shromážděných podkladů lze konstatovat, že navržené technické řešení záměru s
ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o minimalizaci negativního vlivu na životní
prostředí potenciálně způsobeného posuzovaným záměrem, je navrhováno na velmi dobré
úrovni, nebude znamenat významnou kvalitativní ani kvantitativní změnu oproti stávajícímu
stavu, a proto jej lze za stanovených podmínek odsouhlasit.
Ministerstvo konstatuje, že obsah a rozsah dokumentace, vzhledem k charakteru záměru, jeho
lokalizaci a s ohledem na zpracovaný posudek, byl dostačující k možnosti posoudit vlivy
předmětného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Z pohledu akceptovatelnosti dopadů
hodnoceného záměru na životní prostředí lze konstatovat, že v řízení nebyl zjištěn natolik
významný faktor, který by byl důvodem k vydání nesouhlasného stanoviska.
Z předložených podkladů je patrné, že v daném případě měl být a byl zkoumán zejména vliv na
kvalitu ovzduší. Pro záměr jako zdroj znečišťování ovzduší jsou navrženy emisní limity v souladu
s prováděcím rozhodnutím komise (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví
závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (dále jen „Závěry o BAT pro spalování odpadu“).
Realizace posuzovaného záměru bude znamenat snížení vlivu stávající uhelné elektrárny
(teplárny) na kvalitu ovzduší v případě oxidů dusíku (NOx) a oxidu siřičitého (SO2) a mírné snížení
emisí TZL, což se projeví ve snížení imisní zátěže v parametrech PM10 a PM2,5. Emisní toky těchto
škodlivin realizací záměru poklesnou, čímž dojde k výslednému snížení imisní zátěže v lokalitě.
Tento pokles je patrný především v krátkodobých (hodinových, denních) hodnotách vyvolaných
imisních koncentrací. Ze strany další základní škodliviny (CO) lze konstatovat, že vypočtený
vyvolaný nárůst imisní zátěže na hodnocené lokalitě není významný.
V rámci hodnocení ostatních znečišťujících látek (HCl, HF, Cd a Tl, Hg, těžké kovy a PCDD/F) lze
konstatovat, že navrhovaný záměr přinese navýšení imisní zátěže vlivem těchto škodlivin. U
žádné z těchto znečišťujících látek by však nemělo dojít k překročení imisního limitu, případně
jiné stanovené mezní hodnoty.
Ostatní složky životního prostředí (povrchové a podzemní vody, příroda a krajina, půda) nebudou
záměrem významně ovlivněny. To samé platí o vlivu na veřejné zdraví.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví shromážděných v rámci procesu posuzování podle zákona je zřejmé, že
problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě
posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy.
Č. j.: MZP/2023/230/91–He
6/15
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví:
Z hlediska velikosti, rozsahu a významnosti vlivů vyplynulo z procesu posuzování vlivů, že
veškeré vnější projevy záměru lze hodnotit jako minimální, v některých aspektech pozitivní, a v
případě hluku nepřesahující bezprostřední okolí areálu. Jako podklad pro dokumentaci bylo
zpracováno několik studií a posudků. V nich bylo vyhodnoceno, že vlivy na životní prostředí
včetně ovzduší jsou minimální a zdravotní rizika spojená s realizací záměru jsou akceptovatelná.
Některé studie (rozptylová a hluková) budou aktualizovány a posouzeny v následných správních
řízeních, a to zejména v oblasti ochrany ovzduší spolu s vyhodnocením změn technologie na
teplotu a vlhkost spalin nebo možnostmi snížení hluku z dodaných zařízení.
Jako podstatné pro provoz záměru byly vyhodnoceny vlivy:
– na kvalitu ovzduší, kdy v rámci zpracované rozptylové studie bylo provedeno modelování
na maximální hranici emisních limitů dle závěrů o BAT pro spalování odpadů vystupujících
ze ZEVO Opatovice a související dopravy.
– na hlukovou situaci, kdy byl tento vliv vzhledem k umístění v blízkosti obce Čeperka
odhadnut a vyhodnocen jako minimální za předpokladu dodržení podmínek uvedených v
dokumentaci a zahrnutých do tohoto stanoviska.
Ostatní vlivy (možné ovlivnění vod, nakládání s odpady apod.) lze označit za malé nebo dokonce
nulové v případě vlivů na klima dokonce pozitivní. K prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků
těchto vlivů byla v rámci posuzování záměru navržena opatření, která jsou uvedena v tomto
stanovisku.
Nad základní legislativní rámec jsou navržena následující opatření, vycházející ze skutečností
zjištěných při zpracování dokumentace:
1. Technické a technologické řešení záměru bude respektovat požadavky Závěrů o BAT pro
spalování odpadu (BAT WI), aktuálně platných v době přípravy záměru.
2. Před zahájením zkušebního provozu má být zahájeno monitorování emisí v rozsahu požadavků
aktuálně platných předpisů o ochraně životního prostředí a zároveň požadavků Závěrů o BAT
pro spalování odpadu (BAT WI), aktuálně platných v době přípravy záměru, resp. příslušného
integrovaného povolení.
3. Před ukončením zkušebního provozu má být provedeno jeho vyhodnocení, ve kterém má být
dokladováno dodržení požadovaných a dodavatelem garantovaných technických parametrů a
parametrů výstupů, včetně dodržení hygienických limitů hluku (kontrolní měření); poznatky,
doporučení a změny vyplývající z vyhodnocení zkušebního provozu, mají být promítnuty do
aktualizace provozních předpisů, dodatečných opatření, resp. případné změny integrovaného
povolení.
4. V rámci provozu mají být sledovány a monitorovány výstupní parametry v souladu s platným
integrovaným povolením; v případě zjištění negativních odchylek od předpokládaných
výstupních parametrů mají být tyto vyhodnoceny a přijata a realizována nápravná opatření.
5. Mají být respektována opatření specifikovaná v akustické studii, zejména:
•akustické parametry pláště objektů záměru,
•na základě konkretizovaného řešení umisťované technologie upřesněn hlukový model,
Č. j.: MZP/2023/230/91–He
7/15
•na základě výsledků hlukového modelu mají být navržena odpovídající protihluková opatření
pro dodržení limitu (pokud nutno),
•po uvedení záměru do zkušebního provozu má být provedeno kontrolní měření hluku a na jeho
základě přijata případná dodatečná opatření.
6. Mají být respektována opatření, specifikovaná v biologickém posouzení, zejména:
• terénní práce při výstavbě budou zahájeny až po předchozím průzkumu vytyčeného staveniště,
zaměřeném na vyloučení výskytu obojživelníků, plazů, hnízd čmeláků a mravenišť rodu Formica;
průzkum provede odborně způsobilá osoba v biologicky vhodném období těsně předcházejícímu
zahájení stavebních prací,
• výřez a/nebo kácení dřevin bude z důvodu ochrany hnízdících ptáků prováděno jen mimo
období hnízdění ptactva, tj. kácení nebude prováděno v období od 1. dubna do 31. srpna.
7.Mají být prověřena doporučená opatření, specifikovaná v hodnocení vlivů na krajinu, zejména:
• doplnění a zahuštění v současné době mezerovité výsadby dřevin v pásu mezi silnicí I/37 a
Velkou Strouhou,
• provedení výsadby alejí podél místních obslužných komunikací členící pole v rámci trati Na
paštích, V dílcích a Na lukách (v místě průchodu vedení však bude nutno respektovat ochranné
pásmo a výsadby zde vyloučit, příp. užít méně vzrůstné keře),
• realizace vícedruhové výsadby pásů dřevin podél jihovýchodního okraje obce Čeperka, pro
výsadby je nutno použít stanovištně odpovídající domácí druhy autochtonního původu (např.:
dub letní, dub zimní, javor babyka, třešeň ptačí, střemcha obecná, jilm habrolistý, z keřů líska
obecná, řešetlák počistivý, brslen evropský apod., v rámci alejí je možno užít i domácí druhy
ovocných dřevin).
8. Prověření doporučených opatření specifikovaných v klimatické studii, zejména:
• nově vzniklé objekty a zpevněné plochy mají být vybaveny pro využití a zachytávání
srážkových vod (zelené střechy apod.), vody mají být prioritně využívány v lokalitě.
9. Mají být respektována opatření specifikovaná v hodnocení provozních rizik, zejména:
• provádět kontrolu odpadu (SKO) před jeho homogenizací s cílem zabránit vnesení výbušného
nebo samoiniciovatelného materiálu do bunkru a kontrolu následné homogenizace,
• technologickými i organizačními opatřeními má být vyloučeno nahromadění nespáleného
materiálu ve spalovacím zařízení,
• trvalou kontrolou má být zajištěna trvalá funkčnost bezpečnostních prvků (např. regulace
přívodu vzduchu, odtahu spalin, dávkování spalovaného materiálu, dávkování detoxikačních
aditiv, záložní napájení elektrickým proudem apod.),
• pravidelnou kontrolou má být zajištěna integrita procesních a skladovacích zařízení (roštová
pec, parní kotel, turbogenerátor, zásobníky kondenzátu), rozvaděčů páry a potrubních tras,
• pro dohled nad technologicky důležitým zařízením má být použit provozní kamerový systém
určený zejména pro sledování ohniště kotle, stavoznaku hladiny na kotli, bunkru, násypky drtiče,
násypky kotle, výsypky strusky, strojovny apod.; obraz má být přenášen na centrální velín a v
případě násypek drtiče a kotle i na stanoviště jeřábu, záznam z kamer má být ukládán do
systému ukládání a analýzy dat; do kamerového systému má být zahrnuta i termokamera pro
ochranu zahoření v bunkru SKO,
• finální stav zařízení na základě konkretizovaného řešení umisťované technologie má být
zohledněn při zpracování Provozního havarijního plánu ZEVO Opatovice před jeho kolaudací,
• pro veškeré nebezpečné látky má být ke kolaudaci ZEVO Opatovice zpracován dokument
Pokyny pro zacházení s nebezpečnými látkami,
Č. j.: MZP/2023/230/91–He
8/15
• před zkušebním provozem ZEVO Opatovice má být zpracován dle zákona č. 224/2015 Sb.
„protokol o nezařazení „, archivován pro potřeby kontroly a předán v písemné formě na příslušný
krajský úřad.
10. Mají být respektována opatření pro omezení prašnosti při výstavbě daná metodikou pro
stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10.
11. Mají být respektována opatření související se světelným zářením, daná metodickým
pokynem k předcházení a snižování světelného znečištění.
Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o
znečišťování životního prostředí:
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí dostačujícím
způsobem popsáno, detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných
právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná správní řízení k
povolení předmětného záměru.
V současnosti společnost Elektrárny Opatovice, a.s. provozuje v posuzované lokalitě teplárenský
provoz spalující hnědé uhlí o celkovém instalovaném tepelném příkonu 1 241 MWt. Provoz
zajišťuje dodávku tepla včetně výroby elektrické energie. Součástí zdroje jsou výrobní prostory
a s nimi související technické a pomocné prostory. Spaliny ze všech kotlů jsou napojeny na
jeden společný komín. V rámci technologie výroby tepla a elektrické energie je v současnosti
instalována a provozována technologie odsíření spalin pomocí uhličitanu vápenatého a snižování
oxidů dusíku – DeNox pomocí močoviny.
V rámci předkládaného záměru má dojít v Elektrárnách Opatovice k instalaci spalovny
(energetické využití) odpadu. Je určeno k pálení (termickému zpracování) komunálního odpadu.
Získaná tepelná energie má být využívána. Celková kapacita záměru, tj. množství spalovaného
odpadu, činí 480 t/den (150 000 t/rok) při průměrné výhřevnosti cca 10 MJ/kg. Tepelná energie
z provozu záměru má být využívána k výrobě tepla, které bude dodáváno do soustavy
centrálního zásobování teplem, a elektrické energie, která má být dodávána do distribuční
soustavy. Záměr má vést k částečnému omezení provozu stávajícího uhelného zdroje s tím, že
potřebná dodávka tepla do sítě centrálního zásobování teplem zůstane zachována.
Prostor umístění záměru je tvořen prostředím průmyslové výroby (výroba elektrické energie a
tepla), bez přímého vztahu k přirozeným prvkům přírody a krajiny a k obytným zónám. Zároveň
jsou zde dostupné veškeré nezbytné infrastrukturní vazby (zejména komunikační napojení a
vyvedení tepelného a elektrického výkonu). Takovéto umístění je z environmentálního hlediska
optimální. Záměr je zároveň umístěn v souladu s platnou územně plánovací dokumentací
(Územní plán obce Čeperka), ve stabilizované a změnové ploše pro výrobu a skladování – těžký
průmysl a energetika.
Záměr má využívat roštovou technologii spalování odpadu s navazujícím parním kotlem, pro
čištění spalin má být použit řetězec technologických postupů mokrého čištění. Jedná se o zařízení
odpovídající nejlepším dostupným technikám pro spalování odpadu. Technologický řetězec je
konfigurován tak, že žádná odpadní voda z technologie nebude vypouštěna do kanalizace či do
vodoteče.
Č. j.: MZP/2023/230/91–He
9/15
Příspěvky záměru k pozaďovému stavu životního prostředí v dotčeném území nemají být
významné, a to i ve spolupůsobícím (kumulativním) účinku s dalšími zařízeními v lokalitě,
zejména provozem elektrárny Opatovice. Záměr je umísťován do území, na kterém se vyskytují
ekosystémy s nízkou biodiverzitou a nenabízí vhodné biotopové podmínky pro trvalý výskyt
zvláště chráněných druhů.
Záměr nebyl zpracován variantně z hlediska možného umístění. Je to dáno charakterem a
lokalizací záměru, kde lze jednovariantní řešení v posuzované dokumentaci označit za
akceptovatelné.
Ve zvoleném řešení záměru jsou zohledněny následující potenciální možnosti:
Umístění záměru: Záměr využívá dostupnou plochu ve vlastnictví oznamovatele záměru, s
bezprostřední návazností na existující technickou a logistickou infrastrukturu oznamovatele,
nezbytnou pro provoz záměru, zejména vyvedení tepelného výkonu do systému centrálního
zásobování teplem a další infrastrukturní sítě. Volba umístění záměru zároveň vychází z územně
plánovací dokumentace. Z těchto hledisek je umístění záměru optimální.
Kapacita záměru: Kapacita záměru vychází ze zohlednění dostupnosti zdroje využitelných
odpadů v lokálním i regionálním měřítku.
Technické řešení záměru: Technické řešení záměru vychází ze zohlednění nejlepších komerčně
dostupných řešení na úrovni nejlepších dostupných technik (BAT). Komplexní posouzení
navrženého řešení je doloženo v příloze 9.2 dokumentace.
Z hlediska technického řešení záměru byly zváženy tyto potenciálně použitelné technologie:
• roštová technologie,
• plazmová technologie (vysokoteplotní zplyňování),
• pyrolýzní technologie,
• fluidní technologie.
Z hlediska čištění spalin byly zváženy tyto potenciálně použitelné technologie:
• suchá metoda (fyzikální a následná chemická sorpce kysele reagujících znečišťujících látek na
reaktivním sorbentu),
• mokrá metoda (absorpce kysele reagujících znečišťujících látek v kapalné fázi).
Zváženy byly i jiné potenciální způsoby nakládání s komunálním odpadem. Jedná se o:
• koncept Zero Waste a maximální recyklace,
• úprava odpadů v technologiích mechanicko-biologické úpravy a následné využití výstupních
frakcí,
• zpracování odpadů mimo území Pardubického a Královéhradeckého kraje,
• přímé energetické využití v malokapacitních ZEVO.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a samozřejmě dostupnou sítí CZT je jednovariantní
řešení zcela oprávněné. Nemá smysl budovat ZEVO bez možnosti dodávek tepla.
Tímto stanoviskem stanovené podmínky zajišťují předcházení, vyloučení, snížení a minimalizaci
negativních vlivů, reagují na průběh dosavadního řízení a námitky účastníků. Ministerstvo je
odůvodňuje následovně:
Č. j.: MZP/2023/230/91–He
10/15
Podmínky pro fázi přípravy záměru:
Podmínka č. 1 zajišťuje budoucí precizní posouzení celé technologie v souladu se Závěry o BAT
pro spalování odpadu. Část této podmínky byla navržena zpracovatelem posudku na základě
obdržených vyjádření a z vyjádřených nejistot ve vztahu k zprovoznění nového zdroje
znečišťování ovzduší se všemi případnými souvisejícími vlivy na kvalitu ovzduší.
Podmínka č. 2 zabezpečuje odstranění v současné době nedostatečných znalostí o hlukovém
pozadí. Vzhledem k délce všech řízení a výstavby bude třeba ověřit reálný stav hluku v
předmětných lokalitách.
Podmínka č. 3 zabezpečuje aktualizaci rozptylové studie a vychází z předpokladu, že mohou být
nainstalovány různé technologie zejména snižování NOx (SCR Tail End oproti SCR High Dust), a
tím se mohou významně měnit teploty spalin a vlhkost, což může významně měnit dopad emisí
promítnutím do imisní zátěže v okolí záměru.
Podmínka č. 4 vyplývá ze závěrů klimatické studie, která je přílohou dokumentace. Má přispět
ke snížení mikroklimatických jevů a případně sekundární prašnosti v rámci provozu záměru.
Podmínka č. 5 zajišťuje minimalizaci vlivů záměru na faktor pohody dotčených obyvatel v etapě
výstavby a z důvodu zajištění informovanosti obyvatel o předpokládaném postupu stavebních
prací.
Podmínky pro fázi realizace záměru:
Podmínky č. 6–10 mají zajistit minimalizaci vlivů na ovzduší v etapě výstavby, které nejsou
jednoduše sledovatelné a kontrolovatelné.
Podmínky č. 11–13 mají zajistit minimalizaci vlivů hlukové zátěže a mají sloužit pro omezení
krátkodobého, avšak významného vlivu na životní prostředí a obyvatele, které mohou zasahovat
hlavně do narušení faktorů pohody v etapě výstavby.
Podmínka č. 14 je obvyklým standardem aktualizace zoologického průzkumu před zahájením
stavby z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů.
Podmínka č. 15 zajišťuje realizaci kontrolních zařízení tak, aby v budoucnu nedocházelo k
výpadkům technologií pro snižování emisí z důvodu nedostatku surovin pro snižování emisí,
zejména těch, které mají zajistit snižování Hg, těžkých kovů a PCDD/F.
Podmínky pro fázi provozu záměru:
Podmínka č. 16 souvisí přímo s podmínkou pro fázi realizace záměru č. 13 s tím, že deklarace
dodržení hladin hluku u technologických zařízení by měla být porovnána se skutečným stavem
a tyto hodnoty by měly sloužit pro vstup do hlukové studie pro porovnání uskutečněného záměru
s původním stavem a mělo by dojít k prokázání nenavyšování hlukové zátěže. K jeho prokázání
by mělo dojít prostřednictvím stanovené podmínky č. 17.
Podmínky č. 18 – 21 vyplývají z oprávněných požadavků Hnutí Arnika a některých dalších
subjektů a jsou upraveny v souladu se závěry o BAT pro spalování odpadů tak, aby byly
realizovatelné s odkazem na případné normy, které do doby zkušebního provozu vejdou v
platnost.
Podmínky č. 22 – 23 vyplývají z obecných požadavků na provoz a servis technologických zařízení.
Č. j.: MZP/2023/230/91–He
11/15
Podmínka č. 24 vyplývá z požadavků na dodržení vlivu hlukové zátěže v noční době v zákonných
mezích.
Podmínky pro fázi ukončení záměru:
Podmínky č. 25 a 26 vyplývají z požadavků zákona o integrované prevenci a měly by být
zapracovány do podrobného plánu pro ukončení provozu zařízení.
Výše uvedené podmínky reagují zejména na skutečnosti zjištěné v průběhu procesu posuzování
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. V podmínkách tedy nejsou zahrnuty podmínky a
požadavky vycházející z všeobecně závazných předpisů, a to i v případě, že byly předmětem
vyjádření dotčených orgánů. Povinnost splnit takovéto podmínky ukládají oznamovateli platné
právní předpisy, není tedy třeba je v tomto stanovisku uvádět. Právní rámec České republiky je
v tomto ohledu pro přípravu a provoz záměru dostatečný, stanovené podmínky přitom stanovují
některé další požadavky konkretizující způsob splnění zákonných požadavků, resp. stanovující
další požadavky nad rámec požadavků zvláštních právních předpisů (v souladu s § 5 odst. 4
zákona).
V rámci zveřejnění dokumentace obdrželo Ministerstvo životního prostředí k dokumentaci
záměru několik převážně kladných vyjádření příslušných správních úřadů včetně orgánů ochrany
ovzduší a ochrany veřejného zdraví. Dále několik převážně záporných vyjádření obcí a dotčené
veřejnosti.
Shrnutí zásadních vyjádření k dokumentaci:
1) Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
integrované prevence, č.j.: KrÚ 66266/2023/OŽPZ/PP, ze dne 9. 8. 2023 – jako orgán
ochrany ovzduší upozornil, že k řízení o vydání integrovaného povolení bude třeba doložit
odborný posudek a rozptylovou studii. K předloženému záměru nemá z hlediska ochrany
ovzduší i z ostatních úseků státní správy, ve kterých je příslušný, připomínek
2) Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí, pod zn.: KUKHK–26220/ZP/2023, ,
nemá z hlediska nakládání s odpady a ochrany ovzduší tak jako i z ostatních úseků státní
správy, ve kterých je příslušný, připomínek
3) Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, č.j.: KHSPA
15788/2023/HOK-Pce, ze dne 23. 8. 2023 po zhodnocení souladu předložené
dokumentace s požadavky v oblasti ochrany veřejného zdraví s dokumentací souhlasí. V
rámci projektové dokumentace k územnímu řízení bude požadovat návrh konkrétních
protihlukových opatření a v rámci zkušebního provozu měření hluku v noční době u
nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb k ověření účinnosti protihlukových
opatření
4) Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, pod zn.: SZ
MMHK/315386/2023, ze dne 22. 8. 2023 se jako příslušný orgán odpadového
hospodářství k záměru staví negativně, přičemž uplatnil velké množství námitek:
podklady neobsahují dostatečnou analýzu vývoje budoucího složení směsného
komunálního odpadu a posouzení, zda budoucí vlastnosti směsného komunálního odpadu
budou vyhovovat technickým podmínkám provozu ZEVO EOP a zda při jeho spalování
bude dosahováno vysoké energetické účinnosti podmiňující zařazení ZEVO EOP mezi
zařízení pro energetické využití odpadů, požaduje zohlednit produkci SKO v návaznosti
na zavedení principů udržitelné výrobkové politiky, požaduje doložit konkrétní cenu za
Č. j.: MZP/2023/230/91–He
12/15
energetické využití odpadu ZEVO Opatovice a porovnání s cenou za skládkování,
požaduje porovnání produkce SKO ve všech územních alternativách z jiných veřejně
dostupných zdrojů, požaduje posouzení reálného dostupného množství SKO z firem v
letech 2030, 2035 a dále s přihlédnutím k zákonným povinnostem podnikajících fyzických
a právnických osob při nakládání s komunálním odpadem, požaduje doložit tvrzení, že
zvýšení množství tříděných odpadů nebude automaticky znamenat navýšení jejich
recyklace, požaduje aktualizovat reálnou užitečnou hmotnost vozidel na základě
odborných podkladů pro celkový výpočet dopravní zátěže, požaduje doplnění informace
o chemickém složení škáry a popílku a dalších zbytků z čištění spalin atd.
5) Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města, pod zn.: SZ MMHK/067360/2022,
ze dne 30. 8. 2023. Město uvedlo, že zdůvodnění záměru nezohledňuje základní
dokumenty Evropské unie a z nich vyplývající prognózy vývoje produkce zbytkových
odpadů, zdůvodnění záměru dostatečně nebere v úvahu rizika pro budoucí zdroje SKO
pro ZEVO EOP plynoucí z nového akčního plánu pro oběhové hospodářství, není
dostatečně doložena potřebnost kapacity navrhovaného ZEVO, kapacita je
nadhodnocená, pro hodnocení by měla být využita novější data než data z r. 2019 a v
podkladech by měly být uplatněny aktuálně platné předpisy, které otevírají nové možnosti
využívání odpadů ve stávající infrastruktuře teplárenství a elektrárenství, neodůvodněně
je zpochybněna recyklace jako relevantní alternativa, není doloženo tvrzení, dle kterého
se množství SKO v závislosti na třídění odpadů nijak zásadně nesnižuje, dokumentace
obsahuje nedostatečně doložená či nepodložená tvrzení týkající se zpracování odpadu a
souvisejících procesů, podklady neobsahují dostatečnou analýzu vývoje budoucího
složení směsného komunálního odpadu a posouzení, zda budoucí vlastnosti směsného
komunálního odpadu budou vyhovovat technickým podmínkám provozu ZEVO EOP a zda
při jeho spalování bude dosahováno vysoké energetické účinnosti podmiňující zařazení
ZEVO EOP mezi zařízení pro energetické využití odpadů, pochybnost nad prohlášením, že
s odpadem bude nakládáno v souladu s legislativou odpadového hospodářství
6) Obec Čeperka, sídlem B. Němcové 1, Čeperka, 533 45 Opatovice nad Labem, č.j.:
Čep/1239/2023, ze dne 1. 9. 2023. Ze strany obce jsou namítány: absence zdůvodnění
výběru alternativního umístění záměru, nedostatky dopravního řešení, kapacita zařízení,
kumulativní vlivy záměru, nejlepší dostupné technologie (BAT), absence bilance dioxinů,
produkovaných plánovanou spalovnou, nelze vyloučit, že do spalovny budou vstupovat
odpady obsahující bromované zpomalovače hoření, tím se připouští přítomnost PBDD/F
ve výstupech (emisích a odpadech) ze spalovny, absence biologického průzkumu,
absenci posouzení světelného znečištěí
7) Obec Vysoká nad Labem, 503 31 Vysoká nad Labem, č.j.: 10/2023/Hr/P, ze dne 30. 8.
2023 namítá, že : výstavba dalšího zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO
Opatovice) s kapacitou 150 tisíc tun není v souladu s POH ČR a je zcela zbytečná, protože
součet kapacit stávajících zařízení v roce 2035 (za předpokladu, že budou dokončena
povolená zařízení), vysoce přesahuje (o cca 500 tisíc tun) přepokládanou produkci
energeticky využitelného odpadu, zdůvodnění záměru nemá dostatečnou oporu v
základních dokumentech Evropské unie, za neodůvodněné považuje tvrzení, dle kterého
zvýšení množství tříděných odpadů nebude automaticky znamenat navýšení jejich
recyklace, za irelevantní považuje údaje o aktuálním trendu vývoje produkce SKO v
závislosti na třídění odpadu, dokumentace obsahuje nedostatečně doložená či
nepodložená tvrzení týkající se zpracování odpadu a souvisejících procesů včetně
dopravy, prohlášení, že s odpadem bude nakládáno v souladu s legislativou odpadového
hospodářství, nepovažuje za dostatečné
Č. j.: MZP/2023/230/91–He
13/15
8) Spolek „Arnika – program Toxické látky a odpady“, Seifertova 327/85, 130 00 Praha 3
ze dne 30. 8. 2023 namítá, že není jasné, jaké mohou být reálné emise CO2 ze zařízení,
mezi nepřímými emisemi spalovny odpadů chybí nakládání s pevnými zbytky, které
spalováním odpadů vznikají, nedojde ke snížení všech sledovaných emisí, jak je v
klimatické studii uvedeno, oproti původnímu stavu dojde k celkovému navýšení emisí pro
většinu sledovaných látek, s výjimkou TZL, SO2, NOx a CO. Navýší se emise z EOP+ZEVO
pro HCl, HF, Cd, As, Ni, Cr, Hg, Pb, PCDD/F a NH3 (pro Cd, As, Ni, Cri Pb platí, že je
výpočet na straně bezpečnosti), monitoring emisí PBDD/F je součástí Závěrů o BAT
(rozhodnutí komise EU 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019) pro spalování odpadů
(BAT4) s frekvencí jednou za šest měsíců, proto spolek žádá o zařazení monitoringu
PBDD/F v emisích i v pevných zbytcích (popelu, zbytcích po čištění spalin), spalování
odpadů (i za účelem energetického využití odpadů) se nenachází na úrovni EU v zóně
nejasného výkladu
9) Spolek „Zdravý a bezpečný Březhrad“, se sídlem Obvodní 42/28, Březhrad, 503 32
Hradec Králové, ze dne 30. 8. 2023, namítá, že záměr nevytváří podmínky pro ochranu
obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve vztahu k vysoké
zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší, nýbrž do již zatíženého území umísťuje nový
zdroj významného znečištění ovzduší, nadbytečnost záměru, neakceptuje hodnocení
zdravotních rizik
10) Aleš Jirout, Čajkovského 1005, Hradec Králové, ze dne 29. 8. 2023, namítá, že záměr je
v rozporu s platným referendem obce Opatovice, není zde pro záměr potřebný objem
odpadu, záměr je v rozporu s politikou EU Green deal, kapacity stávajících spaloven v ČR
jsou dostačující, záměr je nerealizovatelný pro nevhodné meteorologické podmínky dané
typem krajiny, dioxiny a další látky je známý problém spaloven, rozptylová studie toto
vůbec neřešila umístění roštové spalovny odpadů v oblasti hustého osídlení a zejména s
nevhodnou polohou pro rozptyl emisí a inverzí je čistě jen hazard se životy lidí
Relevantní požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vzaty do úvahy při formulování
podmínek tohoto závazného stanoviska. Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné
zdraví jsou vyhodnoceny v dokumentaci i v posudku jako akceptovatelné a jsou podrobně
popsány výše. Příslušné orgány, jejichž povinností je chránit příslušné složky životního prostředí
a veřejné zdraví, v tomto případě především orgány ochrany ovzduší a ochrany veřejného zdraví
(oba krajské úřady a krajská hygienická stanice) neuplatnily ke zpracované dokumentaci žádné
námitky.
Posuzovaný záměr je z pohledu možného ovlivnění veřejného zdraví přijatelný, neboť
pravděpodobně neúnosně nezhorší zátěž dotčené populace šířením nadlimitních akustických
imisí a polutantů ovzduší ve srovnání se situací současnou. Realizace záměru přináší pro místní
populaci prakticky nezměněný dlouhodobý expoziční scénář imisí hluku a polutantů v ovzduší, a
tudíž lze ve výhledu očekávat, že se stávající úroveň rizika poškození veřejného zdraví v daném
území nezmění. Tento závěr je platný za předpokladu, že výsledky akustické a rozptylové studie,
sloužící jako podklad pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví, jsou platné a v reálném provozu se
potvrdí.
Č. j.: MZP/2023/230/91–He
14/15
Příslušný posudek je zveřejněn v Informačním systému EIA na internetových stránkách MŽP
(http://www.mzp.cz/eia). Ministerstvo se ztotožňuje se závěry zpracovatele posudku a odkazuje
tímto na jeho vypořádání připomínek k dokumentaci.
Toto stanovisko je platné 7 let ode dne jeho vydání.