Direct pojišťovna vyhrožuje soudem k získání neexistujícího nedoplatku za povinné ručení. (Ilustrační foto)

Direct pojišťovna vyhrožuje soudem k získání neexistujícího nedoplatku za povinné ručení od poctivě platícího klienta, který odešel k jiné, cenově výhodnější pojišťovně. Kauza vymáhání neexistujícího nedoplatku spočívá v tom, že firma s názvem „direct pojišťovna“ žádá nedoplatky za odchod ke konkurenci a vyhrožuje klientům jejich potrestáním.

Firma direct pojišťovna se snaží finančně trestat i poctivé klienty vymáháním vymyšleného nedoplatku za odchod k levnější konkurenci a ještě k tomu odcházejícím zákazníkům vyhrožuje soudem, i když klienti veškeré platby povinného ručení vůči „direct pojišťovně“ řádně uhradili.

Firma direct pojišťovna bez logického důvodu klientovi arbitrárně vyměřila trestné penále označované jako „nedoplatek“ a to ve výši téměř 800 korun. Pojišťovnou ostrakizovaný klient (jeho jméno a veškeré dokumenty k případu má redakce k dispozici) přitom po mnoho let vždy řádně platil firmě „direct pojišťovna“ neustále se zdražující povinné ručení a nevytvořil žádný skutečný dluh vůči uvedené pojišťovně.

„Dopustil“ se pouze toho, že po uplynutí doby, po kterou měl uhrazeno povinné ručení u direct pojišťovny, již ve vztahu s direct pojišťovnou dále nepokračoval a plynule (aniž by existoval jediný den bez řádně uhrazeného povinného ručení) si zakoupil službu  povinného ručení u jiného pojišťovacího subjektu.Direct pojišťovně tedy nevznikl reálný „nedoplatek“, jímž by musela být uhrazena jakákoliv finanční škoda potažmo dluh.

Poškozený klient v době svého pojištění u direct pojišťovny nikdy nezpůsobil pojistnou událost, tj. nikdy nezavinil (nikdy žádnou neměl) dopravní nehodu se škodami, při které by direct pojišťovna musela – z klientových plateb – hradit poškozené straně vzniklé škody.

Fakticky se tak celý případ dá chápat tak, že direct pojišťovna naúčtovala klientovi „nedoplatek“ za to, že odmítl na další období uhradit – z klientova pohledu – drahé povinné ručení a za to, že plynule přešel k jiné, levnější pojišťovně.

Direct pojišťovna za to vyhrožuje klientovi soudem.

„Pokud klient pojistné neuhradí i přes opakovaná upozornění, nezůstane nám jiná možnost než oprávněný nárok uplatnit soudní cestou. Nejedná se o sankci, ani trest, ale o standardní postup podle platných právních předpisů, uvedl oficiální zástupce firmy Michal Kárný, „Senior copywriter a social media expert“ firmy.

Respektive, v první fázi direct pojišťovna vyhrožovala předáním vymáhání údajného (ale jak jsme v textu ukázali, neexistujícího) nedoplatku advokátní kanceláři. S následným krokem soudního řízení, pokud by se advokátní kanceláři nepodařilo na klientovi (neznámo jakými výhružnými způsoby) onu sumu, jež si direct pojišťovna „vypočetla“ neznámým způsobem.

Direct pojišťovna nespecifikovala, o jakou advokátní kancelář a s jakými náklady (v kauze, týkající se údajného nedoplatku ve výši necelých 800 Kč) by se jednalo. Je zjevné, že vymáhání takové částky by pro každou seriózní advokátní kancelář musel představovat značný etický problém.

Trest klientům bez nehody

Celý případ se dá také shrnout do konstatování, že direct pojišťovna vymáhá ke svému finančnímu přilepšení na klientovi speciální finanční bonus, třebaže tomuto klientovi za celou dobu mnoha let jím řádně placeného, čím dál vyššího povinného ručení, neposkytla sebemenší službu a pouze od klienta jednoduše a bezpracně inkasovala čím dál vyšší finanční prostředky.Velmi výstižný je v této souvislosti názor jednoho ze čtenářů v diskusi ke kauze „VYMYŠLENÝ NEDOPLATEK DIRECT POJIŠŤOVNĚ“:

„Neví, jak by nakradli“.

(Diskutér jménem Petr Ševčík).Klamavé praktiky

Zásadním problémem této kauzy, v níž je poškozován slušný a své závazky vždy řádně platící klient, jsou potenciálně klamavé praktiky direct pojišťovny. Ta sice svým zákazníkům (včetně v tomto článku zmiňovaného klienta) pravidelně zasílá tzv. „Výroční dopis“, který pod cynickou marketingovou slupkou (název může někomu připomínat blahopřání k životnímu jubileu zákazníka) skrývá nařízení dotyčnému občanovi k uhrazení povinného ručení (jehož výše, jak bylo uvedeno, u direct pojišťovny patří ve srovnání s konkurencí k těm vyšším).

Vážným faktickým problémem je však to, že direct pojišťovna v žádném z těchto „Výročních dopisů“ (tedy úředního dopisu s nadekretováním nové, vyšší částky k zaplacení povinného ručení) neinformuje klienta o jakýchkoliv variantách či hrozbách nedoplatků, sankcí, vymahačských firem, soudů a podobných praktik pro případ, že se klient rozhodne odejít od direct pojišťovny k výhodnější konkurenci.

V žádném z „dopisů“ firma direct pojišťovna neposkytuje informaci o tom, jaké sankce a „nedoplatky“ a za jakých okolností klientům hrozí v případě odchodu k jiné firmě. Neposkytuje jim jakékoliv praktické informace k tomu, aby se v případě odchodu ke konkurenční pojišťovně vyhnuly trestným poplatkům – v tomto konkrétním případě nazývaným zcela matoucím způsobem jako „nedoplatek“.

Firma tak fakticky svým klientům zatajuje podstatné informace a tím se může dopouštět zavádějící, neúplné a zjevně i klamavé komunikace s klientem.

Připomeňme některé pasáže z legislativy EU na ochranu zákazníka: 

Klamavé a agresivní praktiky

„Právní předpisy vás chrání před 2 hlavními druhy nekalých obchodních praktik:

  • „klamavými praktikami, které mohou spočívat v klamavém jednání (poskytnutí nesprávné informace) nebo v opomenutí (nesdělení důležitých informací)“

 Zdroj: Nekalé a zakázané obchodní praktiky – Your Europe (europa.eu)) (https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-commercial-practices/index_cs.htm#shortcut-17

(EUR-Lex – 32005L0029 – EN – EUR-Lex (europa.eu); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1410437777196&uri=CELEX:32005L0029).

Firma direct pojišťovna s pohrdavým postojem vůči médiím a „nechápavým“ klientům v reakci na dotazy uvedla:

„I na vašem příkladu je vidět, že klienti bohužel nerozumí základům smluvních vztahů, nečtou smlouvy, podmínky a ani neví, jak si smlouvu sjednali. Pokud v tomto dokážete čtenáře objektivně edukovat, budeme jen rádi,“ zdůraznil oficiální zástupce firmy Michal Kárný, „Senior copywriter a social media expert“ firmy.

„Klamavé praktiky se tedy nedopouštíme, vždy klienty s dostatečným předstihem informujeme o dalších postupech a následcích. Všechny informace mají uvedené i ve zmíněných pojistných podmínkách, předsmluvních informacích a ve smlouvě,“ dodal dále Kárný.

Alibisticky působí ve výše uvedeném kontextu i další reakce direct pojišťovny:

„Klientům nevyhrožujeme. Je pro nás důležité, aby všemu rozuměli a nastavit jim správná očekávání. A to se týká i případů, kdy klienti mají zaplatit dlužné pojistné. I v tomto případě je potřeba je informovat o tom, co se stane, když dluh ve stanoveném termínu nezaplatí.“

„A samozřejmě ani jedna strana si nepřeje, aby vše dospělo až do fáze vymáhání. Proto klienty opakovaně upozorňujeme na případný nedoplatek.“ //toto tvrzení direct pojišťovny je zavádějící, není pravdivé – direct pojišťovna o nedoplatku informovala až tehdy, kdy tento nedoplatek klientovi vyměřila a písemně mu pod hrozbou vymahačů nařídila zaplacení; stejně tak, direct pojišťovna informovala o vymahačské metodě získání peněz od bezúhonného a poctivě platícího klienta až v situaci, kdy již požadovala zaplacení „nedoplatku“, nikoliv v běžné komunikaci s klientem například v době, kdy se stal klientem direct pojišťovny; pozn. redakce//. (sfr) Informace a názory ke kauze „DIRECT POJIŠŤOVNY“ si lze přečíst také ZDE: 

Rozhovor s direct pojišťovnou v kauze „VYMYŠLENÝ NEDOPLATEK ARBITRÁRNĚ VYMĚŘENÝ ŘÁDNĚ PLATÍCÍMU KLIENTOVI“

(odpovídal oficiální zástupce firmy Michal Kárný, „Senior copywriter a social media expert“; jedná se o vybrané otázky a odpovědi, jiné budou publikovány v dalších článcích na další témata o direct pojišťovně)

 

Má být hrozba vymahačského vyhrožování klientům (kteří za mnoho let plateb povinného ručení řádně platili povinné ručení a financovali tak existenci a zisky a platy zaměstnancům dip) direct pojišťovny standardní metodou přístupu vůči současným či odcházejícím klientům direct pojišťovny?

Klientům nevyhrožujeme. Je pro nás důležité, aby všemu rozuměli a nastavit jim správná očekávání. A to se týká i případů, kdy klienti mají zaplatit dlužné pojistné. I v tomto případě je potřeba je informovat o tom, co se stane, když dluh ve stanoveném termínu nezaplatí. A samozřejmě ani jedna strana si nepřeje, aby vše dospělo až do fáze vymáhání. Proto klienty opakovaně upozorňujeme na případný nedoplatek.

Po zaslání výročního dopisu zasíláme každému klientovi, na kterého máme všechny údaje, sms zprávu, e-maily, případně doporučený dopis se žádostí o úhradu pojistného.

Klient má tedy dostatek informací i dostatečný čas k tomu, aby částku zaplatil.

Považujete vymáhání neexistujícího nedoplatku, který je ve skutečnosti trestem za odchod pojištěnce od direct pojišťovny za etický, seriózní a běžně uplatňovaný postup vůči klientům?

Žádné neexistující nedoplatky nevymáháme. Každý klient od nás může odejít kdykoliv. Stačí nám to dát vědět a smlouvu zrušíme.Jaké další sankce, tresty a způsoby vymáhání má firma připraveny vůči svým současným zákazníkům/klientům?

Pokud klient pojistné neuhradí i přes opakovaná upozornění, nezůstane nám jiná možnost než oprávněný nárok uplatnit soudní cestou. Nejedná se o sankci, ani trest, ale o standardní postup podle platných právních předpisů.

Až do této fáze neplatí klient žádné poplatky k pojistnému navíc. Upomínky nemáme zpoplatněné, jako to mají některé jiné finanční instituce.

Jedná se tedy o standardní proces. Nic jako z akčních filmů, o čem píšete v zaslaném textu, v tom nehledejte. Řídíme se platnými zákony, a ne mafiánskými praktikami.

Můžete rozvést výčet všech hrozeb, které hrozí dosavadním klientům direct pojišťovny jednak za to, že se rozhodnou odejít k jiné pojišťovně, případně za to, že třeba zaplatí povinné ručení s menším zpožděním (třeba z důvodu, že na včasné zaplacení pojištění nemají v danou chvíli dostatek finančních prostředků)?

Klienty za odchod k jiné pojišťovně nijak netrestáme. Dokonce jako jediná neživotní pojišťovna nabízíme klientům možnost zrušit smlouvy kdykoliv. Nemusejí tedy čekat například až do výročí smlouvy, jak je to běžné u jiných pojišťoven.

Co se týká menšího zpoždění, tak to u klientů běžné tolerujeme. Jak už jsem psal, tak po zaslání výročního dopisu zasíláme každému klientovi, na kterého máme všechny údaje, sms zprávu, e-maily, případně doporučený dopis se žádostí o úhradu dlužného pojistného. Tudíž menší zpoždění opravdu není problém.

Jakou vymahačskou firmu /či vymahačské firmy) používá direct pojišťovna k neoprávněným pokusům o získání peněz z kapes bývalých klientů?

Neoprávněné pokusy o získání peněz z kapes bývalých klientů neprovádíme. Jak píši výše, jedná se o pojistné, které nám náleží za dobu trvání smlouvy

Jakým způsobem firma informovala či informuje nové klienty, případně stávající klienty ještě před tím, než se stanou klienty direct pojišťovny, o všech hrozících sankcích včetně exekucí jejich majetku (pro případ, že se klenti rozhodnou nepokračovat s povinným ručením u dip a odejít od jejích služeb), kterými direct pojišťovna trestá či hodlá trestat stávající či odcházející zákazníky?

Stávající ani odcházející zákazníky nijak netrestáme.

Klienty před uzavřením smlouvy informujeme o jejich právech a povinnostech prostřednictvím pojistné smlouvy, předsmluvních informací a pojistných podmínek, které jim poskytneme ihned po sjednání návrhu smlouvy. Najdou tam i informaci o tom, že mají povinnost platit pojistné za dobu trvání smlouvy.

Vědí podle vás dostatečně dobře všichni stávající klienti direct pojišťovny o sankcích, které je čekají v případě, že se rozhodnou (bez dopředné prosby o souhlas direct pojišťovny) odejít od direct pojišťovny?

Žádné sankce za to, že se rozhodnou odejít od Direct pojišťovny, neuplatňujeme.

Kolik případů silového vymáhání případně exekucí firma direct pojišťovna za poslední období vůči svým klientům vykonala?

Silové vymáhání nevykonáváme.

Proč direct pojišťovna vyhrožuje ve vymahačském dopise klientovi tím, že po něm Česká kancelář pojistitelů bude chtít hradit příspěvky do garančního fondu, když direct pojišťovna nemůžete dopředu vědět (anebo to ví?, tím hůře pro ni), zda klient skutečně ponechal svůj vůz byť třeba jeden jediný den nepojištěný?

Je nám líto, pokud tento odstavec vnímáte jako vyhrožování. Tímto sdělením chceme předejít nepříjemnostem u klientů, kterým jsme ukončili smlouvy např. pro neplacení či jiným způsobem a jejich vozidlo mohlo zůstat bez zákonného pojištění.

Pojišťovna není povinna a není ani v její moci kontrolovat, zda klient má vozidlo pojištěno někdo jinde.Je běžným zvykem direct pojišťovny podezírat všechny klienty z páchání nekalé činnosti, kterou je nutno trestat vymáháním trestných finančních částek ve formě příspěvků do oligopolních zájmových skupin – asociací?

Stejná odpověď jako výše.

Direct pojišťovna v dopise inkriminovanému klientovi prezentuje ROZKAZ: „ZAPLAŤTE DLUH, jinak pojištění skončí“. Navzdory klamavé informaci o existenci dluhu (který věcně nemohl vzniknout, neboť klient po skončení pojistného období již nebyl klientem dip), se direct pojišťovna uchyluje k rozkazům vůči klientům. Je tento způsob komunikace – rozkazy, povely, nařizování, vydírání – běžným způsobem komunikace s klienty, kteří odejdou od vaší firmy k jiné, výhodnější?

Co se týká existence dluhu, tak tuto upomínku posíláme klientům, kteří u nás mají sjednané pojištění. Tedy mají aktivní smlouvu. Například proto, že je sjednaná na dobu neurčitou. Tato smlouva platí až do doby, kdy ji jedna ze smluvních stran aktivně ukončí/vypoví. Do té doby platí, a tím pádem vznikají i náklady, v tomto případě pojistné.

Klienty v upomínce upozorňujeme na možnost, že pojištění skončí, když dlužnou částku nezaplatí. Nejedná se tedy o rozkaz, ale čistě o informaci a nastavení očekávání.

Proč „firma“ direct pojišťovna v rozkazovacím dopise /“Zaplaťte dluh“/ klientovi ze 7. 12. 2022 vyhrožuje NEDOPLATKEM ve výši 3517 Kč, zatímco ve vymahačském dopise ze dne 27. 1. 2023 již vymáhá „pouze“ „nedoplatek“ ve výši 775 Kč?

Ke konkrétním smlouvám se nemůžeme ze zákona vyjadřovat.

Na základě jakého svévolného arbitrárního rozhodnutí firma direct pojišťovna stanovila jako rozhodný den 24. 1. 2023, za kterého pak vyvodila uvedenou trestnou „nedoplatkovou“ částku?

Ke konkrétním smlouvám se nemůžeme ze zákona vyjadřovat.

Obecně se dá ale odpovědět, že ukončení smlouvy se řídí Zákonem o povinném ručení č. 168/1999 Sb., § 12 (viz výňatek níže) a pojistnými podmínkami.

Zánik pojištění odpovědnosti

(1) Pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona zaniká

  1. e) dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění odpovědnosti v případě nezaplacení dlužného pojistného a o této upomínce pojistitel současně informuje osobu uvedenou v pojistné smlouvě jako vlastník tuzemského vozidla, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka; lhůtu stanovenou pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit,

 

Proč byla stanovena částka neoprávněného nedoplatku ve výši přesně 775 Kč?

Ke konkrétním smlouvám se nemůžeme ze zákona vyjadřovat.

Považujete jednání direct pojišťovny (exekuční vymáhání tzv. „nedoplatků“, jež nemají žádný věcný podklad: klient nečerpal žádnou službu, za kterou by nezaplatil; respektive zákazník do poslední koruny zaplatil za všechny vyčerpané služby; nedoplatek je zjevně jen trestem vůči odcházejícím zákazníkům za to, že odešli ke konkurenční a cenově výhodnější konkurenci) za KLAMAVOU PRAKTIKU?

Jak uvádím výše. Tuto upomínku posíláme klientům, kteří u nás mají sjednané pojištění. Tedy mají aktivní smlouvu. Například proto, že je sjednaná na dobu neurčitou. A tedy platí až do doby, než ji jedna ze smluvních stran neukončí.

Pojišťovna nemůžeme samovolně ukončit pojištění bez součinnosti klienta. Ukončení smlouvy se řídí pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a zákonem.

Klamavé praktiky se tedy nedopouštíme, vždy klienty s dostatečným předstihem informujeme o dalších postupech a následcích. Všechny informace mají uvedené i ve zmíněných pojistných podmínkách, předsmluvních informacích a ve smlouvě.Pokud váš postup nepovažujete za klamavou praktiku, dokážete, jakým způsobem (jak a jde přesně) jsou/byli klienti vaší pojišťovny srozumitelně, výstižně a nepřehlédnutelně informováni o tak významných skutečnostech, jako jsou tresty v podobě vyměřování nedoplatku v případě odchodu klienta od vaší společnosti k jiné pojišťovně?

Žádné tresty za odchod klientům nedáváme. Jak už jsem psal výše.

Klienty před uzavřením smlouvy informujeme o jejich právech a povinnostech prostřednictvím pojistné smlouvy a pojistných podmínek, které jim poskytneme před sjednáním smlouvy. Tedy přesně tak, jak nám to udává zákon. Najdou tam i informaci o tom, že mají povinnost platit pojistné za dobu trvání smlouvy.

Proč direct pojišťovna vyhrožuje ve vymahačském dopise klientovi tím, že po něm Česká kancelář pojistitelů bude chtít hradit příspěvky do garančního fondu, když direct pojišťovna nemůžete dopředu vědět (anebo to ví?, tím hůře pro ni), zda klient skutečně ponechal svůj vůz byť třeba jeden jediný den nepojištěný?

Je nám líto, pokud tento odstavec vnímáte jako vyhrožování. Tímto sdělením chceme předejít nepříjemnostem u klientů, kterým jsme ukončili smlouvy např. pro neplacení či jiným způsobem a jejich vozidlo mohlo zůstat bez zákonného pojištění.

Pojišťovna není povinna a není ani v její moci kontrolovat, zda klient má vozidlo pojištěno někdo jinde.

Je běžným zvykem direct pojišťovny podezírat všechny klienty z páchání nekalé činnosti, kterou je nutno trestat vymáháním trestných finančních částek ve formě příspěvků do oligopolních zájmových skupin – asociací?

Stejná odpověď jako výše.

Proč firma výzvy (v  konkrétním případě rozkazy či výhružky) k platbě nazývá výrazem „Výroční dopis“?  Proč by si podle vás měli občané ČR (někdy shodou náhod klienti direct pojišťovny) číst VÝROČNÍ DOPIS od nějaké firmy? Považujete občany ČR za vaše přátele, se kterými si píšete dopisy?

Výroční dopis je všeobecně používaný výraz. S klienty každopádně komunikujeme jednoduše, srozumitelně (v souladu s hodnotami pojišťovny), tedy tak aby všemu rozuměli. Pokud máte lepší název, neváhejte nám poslat návrh.


Pokračování této kauzy a další části rozhovoru zveřejníme v dalších článcích k tomuto tématu, v nichž se mj. zaměříme i na osobu šéfa v článku pojednávané „pojišťovny“.

Více o tématu čtěte ZDE: Direct pojišťovna žádá nedoplatek za odchod ke konkurenci a vyhrožuje klientům vymahači